$4,116
pledged of $91,678pledged of $91,678 goal
54
backers
0seconds to go
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Tue, September 22 2015 11:45 PM UTC +00:00
Mark ChavezBy Mark Chavez
First created
Mark ChavezBy Mark Chavez
First created
$4,116
pledged of $91,678pledged of $91,678 goal
54
backers
0seconds to go
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Tue, September 22 2015 11:45 PM UTC +00:00

About

Our mission is to build a shrimp farm in a responsible and sustainable way in the heart of Europe.  And, at the same time, stimulate a centuries old aquaculture industry in the the Czech Republic.

Pomozte nám zrealizovat krevetí farmu

Naším posláním je vybudovat krevetí farmu, která produkuje krevety, odpovědným způsobem v srdci Evropy a zároveň oživit po staletí staré odvětví akvakultury v České republice.

Shrimp Lovers in Prague will help us build a prototype recirculating aquaculture system.  We will produce approximately 500 kilograms of shrimp which we will use for the rewards and help to prove that we can build a larger scale shrimp farm.

Shrimp Lovers in Prague nám pomůže vystavět prototyp recirkulačního akvakulturního systému.  Vyprodukujeme přibližně 500kg krevet, které pak darujeme Vám, kteří přispějí.  Zároveň tím dokážeme, že jsme schopný vybudovat krevetí velkofarmu.

This is an example (Pacific Whiteleg Shrimp) harvested from Waddell Mariculture Centre in Bluffton, SC | Exemplář pacifické bílonohé krevety z chovu v centru Waddell Mariculture v Blufftonu, Jižní Karolína, USA
This is an example (Pacific Whiteleg Shrimp) harvested from Waddell Mariculture Centre in Bluffton, SC | Exemplář pacifické bílonohé krevety z chovu v centru Waddell Mariculture v Blufftonu, Jižní Karolína, USA

The shrimp will be grown indoors in a Recirculating Aquaculture System (RAS) on a farm in Zavidov, just 70 kilometres west of Prague. 

No waste or salt water will ever touch the ground. 

Krevety budeme chovat v zastřešeném objektu v nádrži s recirkulačním systémem na farmě v Zavidově, která leží 70km západně od Prahy.  

Do půdy se nebudou vypouštět žádné odpady ani slaná voda.

Zavidov town and farm
Zavidov town and farm
Farm in Zavidov | Farma v Zavidově
Farm in Zavidov | Farma v Zavidově
Entrance to the hall to be used for culturing shrimp
Entrance to the hall to be used for culturing shrimp

The system will be closed in a space that is secure, clean and separate from the rest of the farm.

Systém je uméstěn v uzavřeném prostrou, který je zabezpečený, čistý a oddělený od ostatních částí farmy.

Hall to be used for prototype / Hala, která se bude používat jako prototyp
Hall to be used for prototype / Hala, která se bude používat jako prototyp

The farm's biogas plant will be used to heat the water.  Waste from the farm will be used to generate the biogas so it's totally renewable energy.

Farma má zařízení na výrobu bioplynu, který se bude využívat na ohřev vody.  Odpad z farmy bude sloužit k výrobě bioplynu, jedná se tedy o naprosto obnovitelnou energii.

Biogas plant / Zařízení na výrobu bioplynu (Biogas plant)
Biogas plant / Zařízení na výrobu bioplynu (Biogas plant)

Sustainability

Nearly all the shrimp we eat globally is farmed in outdoor ponds thousands of kilometres away, where it is preserved with chemicalsfrozen and then shipped to a local market where it arrives months old.  

The Czech Republic, along with its neighbours, is a landlocked country.  So, it has limited access to fresh seafood and consumers are not well informed about the seafood products they are buying and eating.

Udržitelnost 

Téměř všechny krevety, které se na světě zkonzumují, pochází z chovů ve venkovních rybnících, vzdálených tisíce kilometrů od nás, kde se chemicky koknzervují, mrazí a dováří na místní trh, kam se dostanou o několik měsíců později. 

Česká republika a její sousedé jsou vnitrozemské země, což znamená, že mají omezený přístup k čerstvým mořským produktům a spotřebitelé nejsou dobře informováni o mořských produktech, které si kupují a konzumují.

Frozen products available on Czech market at a Costco like hypermarket | Mmražené produkty jsou k dispozici na českém trhu v hypermarketu na způsob amerického Costco
Frozen products available on Czech market at a Costco like hypermarket | Mmražené produkty jsou k dispozici na českém trhu v hypermarketu na způsob amerického Costco

So, rather than destroy mangrove forests with outdoor ponds along ocean coastlines, or catch fish and sea turtles while trawling ocean floors for shrimp, let’s grow shrimp indoors with an eco-friendly and sustainable shrimp farm.

Raději než ničit mangrovníkové lesy budováním venkovních rybníků podél oceánského pobřeží nebo lovit ryby a mořské želvy a současně pročesávat sítěmi oceánské dno a chytat do nich krevety, a jíst mražené a předražené krevety, jež obsahují chemické látky, pojďmě produkovat krevety odpovědně a ohleduplně k životnímu prostředí přímo tady v srdci Evropy.

Health Benefits

Shrimp have been known to be considered some the healthiest food on the planet.  Shrimp are low in calories, high in protein and they contain essential vitamins and minerals.

Prospěšné zdraví

Krevety se považují za jednu z nejzdravějších potravin na světě. Krevety mají málo kalorií, hodně bílkovin a obsahují nezbytné vitamíny a minerály.

Czech Aquaculture

Aquaculture in the Czech Republic is nothing new. Freshwater aquaculture is an important and integral part of the Czech agriculture and it has deep historical roots (several centuries).  The Czech Republic is the largest exporter of carp in Europe, but demand for carp is declining and demand for freshwater fish overall remains stagnant.  

Česká akvakultura

Akvakultura není v ČR nic nového. Sladkovodní hospodářství je důležitou součástí české ekonomiky a má dlouholetou tradici. Česká republika je největším vývozcem kaprů v Evropě, ale zájem konzumentů o kapry klesá a poptávka po sladkovodních rybách celkově stagnuje. Setkání s představiteli Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity Chtěl bych navázat a pokračovat v tradici České akvakultury.

Planning meeting with University of South Bohemia Department of Fisheries & Protection of Waters | Setkání s představiteli Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity
Planning meeting with University of South Bohemia Department of Fisheries & Protection of Waters | Setkání s představiteli Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity

I plan to continue to build on the tradition of aquaculture in the Czech Republic. Collaboration with the University of South Bohemia in České Budějovice, Department of Fisheries and Protection of Waters in Vodňany will help educate resources in the aquaculture industry and further develop research in new aquaculture methods.

Chtěl bych navázat a pokračovat v tradici České akvakultury. Spolupráce s Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích, Fakultou rybářství a ochrany vod ve Vodňanech, nám pomůže vzdělávat lidské zdroje v akvakultuře a dále rozvíjet nové metody chovu.

The inspiration behind Shrimp Lovers in Prague is about bringing all the things I have grown to love into a single project that I hope will inspire an aquaculture and food industry here in the Czech Republic to see that it’s possible to have truly fresh shrimp grown in sea water in a landlocked country that has been farming fresh water fish for centuries.

Projekt „Shrimp Lovers in Prague” je zhmotněním a propojením všeho co jsem si postupem let zamiloval.  Přál bych si, aby se tento projekt stal inspirací pro akvakulturu a potravinářský průmysl tady v České republice. Ukážu, že je možné chovat krevety ve slané vodě ve vnitrozemské zemi se století dlouhou tradicí chovu sladkovodních ryb .

Mark at Texas A&M Mariculture Center in Port Aransas, TX / Mark v Texasu A & M Mariculture Center ve městě Port Aransas, TX
Mark at Texas A&M Mariculture Center in Port Aransas, TX / Mark v Texasu A & M Mariculture Center ve městě Port Aransas, TX
Mark in the lab at Texas A&M Mariculture Centre / Mark v laboratoři v Texasu A & M Mariculture Center
Mark in the lab at Texas A&M Mariculture Centre / Mark v laboratoři v Texasu A & M Mariculture Center
Shrimp broil Texas style...this is what truly fresh shrimp looks like when it's cooked
Shrimp broil Texas style...this is what truly fresh shrimp looks like when it's cooked
The colour and texture of truly fresh shrimp
The colour and texture of truly fresh shrimp

 Let's finally give people the opportunity to eat delicious truly fresh shrimp in the Czech Republic and Central Europe!  I can't wait for people to enjoy the taste of truly fresh shrimp :)

Pojďme dát konečně lidem v České republice a Střední Evropě možnost jíst čerstvé krevety!!!!  Nemohu se dočkat, až ochutnáte moje čerstvé krevety. :)

What colour is your shrimp?

When shrimp is cooked, it turns pinkish/orange.  When certain species are uncooked, it looks greyish depending on the species of shrimp.  Watch the video and see uncooked Pacific Whiteleg shrimp turn to cooked pinkish/orange shrimp.

Jaká barvu mají Vaše krevety?

Když krevety uvaříte tak získají růžovo/orangovou barvu, zatímco neuvařené jsou šedivé.  Pokud chcete vidět, jak vypadájí uvařené a neuvařené krevety, koukňete se na naše video.

Když krevety uvaříte, zrůžoví nebo zoranžoví, zatímco neuvařené jsou šedivé. Pokud chcete vidět, jak vypadají uvařené a neuvařené krevety, podívejte se na naše video.

Pledge $10 or more

We'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Příspěvek 10 USD a více

Vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

I wanted the art rewards to represent my passion for the project and to bring shrimps to life with some colour and spirit!

Chtěl jsem, aby odměna představovala vášeň, kterou mám k projektu a aby jste viděli jak můžou být krevety různé a barevné.

The prints of the beautiful paintings of Sara's perspective on the different colours of shrimp can be shipped anywhere in the world.

Portréty byly namalované ručně vodovými barvami Sárou Musilovou. Sára je dvacetiletá studentka umění v Praze.

Sara Musilova in her garden with her dog Ebi in Černošice | Sára Musilová ve své zahradě se psem Ebi v Černošicích
Sara Musilova in her garden with her dog Ebi in Černošice | Sára Musilová ve své zahradě se psem Ebi v Černošicích

The portraits became pictures with the help of Reuben Chircop, who is professional photographer from Malta.

Portréty se staly obrazy díky pomoci Reubena Chircopa, který je profesionální fotograf z Malty.

Reuben taking photos of art at his studio in Prague | Reuben fotografuje umělecká díla ve svém pražském ateliéru
Reuben taking photos of art at his studio in Prague | Reuben fotografuje umělecká díla ve svém pražském ateliéru
Shrimp Lovers on Fire
Shrimp Lovers on Fire
Shrimp Lovers in Prague
Shrimp Lovers in Prague
Kickstarter Logo
Kickstarter Logo
Shrimp Lovers In Motion
Shrimp Lovers In Motion
Shrimp Lovers in Quarrel
Shrimp Lovers in Quarrel
Shrimp Lovers on Top
Shrimp Lovers on Top
Red Cherry Shrimp
Red Cherry Shrimp
Blue Shrimp
Blue Shrimp
Giant Red Shrimp
Giant Red Shrimp
The Mantis Shrimp
The Mantis Shrimp
The Different Colours of Shrimp
The Different Colours of Shrimp

Pledge $12 or more

An HD digital download of your favourite shrimp picture from Sara and Reuben.  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Příspěvek 12 USD nebo více 

Budete si moci stáhnout HD digitální fotografii svého oblíbeného obrazu krevet od Sáry a Reubena.  A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Pledge $15 or more

A postcard from Prague with a thank you note from Mark. And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Příspěvek 15 USD nebo více

Dostanete pohlednici z Prahy s poděkováním od Marka. A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Shrimp Lovers in Prague Postcard - Front
Shrimp Lovers in Prague Postcard - Front
Shrimp Lovers in Prague postcard - Back
Shrimp Lovers in Prague postcard - Back

Pledge $30 or more

Sport the one and only Shrimp Lovers in Prague tote bag.

Příspěvek 30 USD nebo více

Shrimp Lovers in Prague tote bag.

Big Blue Shrimp Tote Bag
Big Blue Shrimp Tote Bag

Big Red Shrimp Tote Bag
Big Red Shrimp Tote Bag
Shrimp Heads Tote Bag
Shrimp Heads Tote Bag

Pledge $35 or more 

A print of your favourite picture signed by artist Sara Musilova. And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

The size of the print is A2. The A2 print measures 42,0 x 59,4 cm (16,53 x 23,39 inches).

Příspěvek 35 USD nebo více

tisk vašeho oblíbeného obrazu podepsaný začínající umělkyní Sárou Musilovou. A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Pledge $35 or more 

Be the first to show your true colours and show your support in style with a sustainable t-shirt from Stanley&Stella.  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

These cool t-shirts can be shipped anywhere in the world. The t-shirts are made from 100% organic ring-spun combed cotton. Check out the material here. Men click here. Women click here. Who would have thought that we could make shrimp look so good.

T-shirts only available in white colour.

Příspěvek 35 USD nebo více

Dostanete kvalitní tričko od firmy Stanley&Stella, aby jste nás mohli stylově podpořit.   A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Tato trička vám budou zaslána kamkoliv na světě. Trička jsou 100% bio bavlny. Podívejte se na materiály. Můži zde.  A ženy zde.  Kdo by si pomyslel, že krevety budou vypadat tak stylově.

Trička v bílé barvě.

Big Blue Shrimp for Men
Big Blue Shrimp for Men
Big Blue Shrimp for Women
Big Blue Shrimp for Women
Shrimp Heads for Men - Front
Shrimp Heads for Men - Front
Shrimp Heads for Men - Back
Shrimp Heads for Men - Back
Shrimp Heads for Women - Front
Shrimp Heads for Women - Front
Shrimp Heads for Women - Back
Shrimp Heads for Women - Back
Shrimp Lovers on Fire for Men
Shrimp Lovers on Fire for Men
Shrimp Lovers on Fire for Women
Shrimp Lovers on Fire for Women
Big Red Shrimp for Men
Big Red Shrimp for Men

Pledge $50 or more

"Shrimp Lovers in Prague" t-shirt for women and men. "Shrimp Lovers in Prague" post card with a hand written thank you note from Mark Chavez. "Shrimp Lovers in Prague" print signed by artist Sara Musilova.  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Příspěvek 50 USD a více 

Dostanete kvalitní tričko. Dostanete pohlednici z Prahy s poděkováním od Marka.  Tisk vašeho oblíbeného obrazu podepsaný začínající umělkyní Sárou Musilovou.  A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Pledge $50 or more

1 kg of truly fresh shrimp.  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Delivered directly to your home.

Příspěvek 50 USD a více 

1kg čerstvých krevet. A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Dodáme k Vám domů

Pledge $100 or more 

1 kg of truly fresh shrimp, plus tour of farm, plus your favourite t-shirt.  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Come to the farm for a tour and take your shrimp home truly fresh or have it delivered to your home.  Or delivered directly to your home.

Příspěvek 100 USD a více

1kg čerstvých krevet a k tomu Vaše oblíbené tričko.  A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Můžete přijet návštívit naší farmu a odvézt si kg krevet nebo Vám je zašleme. 

Pledge $250 or more

1 kg of truly fresh shrimp personally delivered by Mark, plus a tour of farm, plus your favourite t-shirt, plus a print of your favourite picture signed by artist Sara Musilova.  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Come to the farm for a tour and take your shrimp home truly fresh or have it delivered to your home.

Příspěvek 250 USD a více

Dostanete 1kg čerstcých krevet dodaných přímo Markem, prohlídka naší farmy, Vaše nejoblíbenější tričko a Vámi vybraný obrázek s podpisem od Sáry Musilovi (pouze na území České republiky).  A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Můžete přijet návštívit naší farmu a odvézt si kg krevet nebo Vám je zašleme.

The shrimp will be delivered within hours of harvest with the head on, shell on and uncooked. The shrimp will appear similar to the picture above.

The shrimp rewards are available only in the Czech Republic. If you wish to pay for overnight shipping costs, please contact me directly and I will see if I can send to you outside the Czech Republic.

Krevety budou dodány během několika hodin po výlovu, s hlavou, skořápkou a nepředvařené. Budou vypadat jako ty na obrázku.

Dodávka krevet zdarma pouze na území ČR. Mimo území České republiky nutno zaplatit mezinárodní dopravu.

Pledge $350 or more - Shrimp Lovers in Prague Party

Come join us and make history together.  Enjoy your first truly fresh shrimp with other Czech favourites.  Join the party with project partners, collaborators, friends and family.  The shrimp will be harvested on the same day and prepared by a local chef.  Plus a "Shrimp Lovers in Prague" post card with a hand written thank you note from Mark Chavez.  Plus a t-shirt and your choice of "Shrimp Lovers in Prague" print signed by artist Sara Musilova.   And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

Imagine yourself soaking up historical Prague, having a super fun time meeting new people, tasting the wonders of the Czech Republic and experiencing something that is so unique.   

Příspěvek 350 USD a více - Shrimp Lovers in Prague Party

Přijeďte a staňte se součástí naší historie.  Užíjte si čerstvé krevety a další oblíbené české nápoje ;)  Oslavte to se mnou, s mými kolegy, přáteli a rodinou.  Krevety budou ten den vyloveny a uvařeny místním kuchařem.  K tomu dostanete tričko a obrázek s podpisem od Sáry Musilové.  Dostanete pohlednici z Prahy s poděkováním od Marka. A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line.

Představte si, jak kráčíte Prahou obklopeni krásnou architekturou, z které sála historie.  Zažijete spoustu zábavy a potkáte zajímavé lidi.

Pledge $500 or more - Be a Shrimp Farmer for a day

Experience what it's like to grow, package and deliver truly fresh shrimp.   Test water quality, harvest your shrimp straight from the tanks and take home 1 kg of truly fresh shrimp.  Get your name on the Shrimp Lovers in Prague wall inside the room where we will grow the shrimp. Written in Shrimp Font.  Plus a "Shrimp Lovers in Prague" post card with a hand written thank you note from Mark Chavez.  Plus a t-shirt and your choice of "Shrimp Lovers in Prague" print signed by artist Sara Musilova.   And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

You have to be in the Czech Republic to experience these rewards.

Příspěvek 500 USD a více - Staňte se farmáře na jeden den

Vyzkoušejte si, jaké to je chovat, zabalit a dodat čerstvé krevety. Otestujete kvalitu vody, vylovíte krevety z nádrže a odvezete si 1kg domů.  Vaše jméno bude uvedeno na Shrimp Lovers in Prague zdi haly, ve které chováme krevety. Napsáno krevetím písmem.  K tomu dostanete tričko a obrázek s podpisem od Sáry Musilové. Dostanete pohlednici z Prahy s poděkováním od Marka. A vyjádřím svou vděčnost za váš dar, tak že Vaše jméno bude všude, kde jsme on-line. 

V ceně není vaše doprava do ČR.

Pledge $10,000 or more 

Sponsored trip to Prague for 2 nights and 3 days. Includes flight, hotel, tour of farm, Shrimp Lovers in Prague Party, t-shirt, print, postcard and the biggest thank you everywhere we are on-line.  Mark will take you to some his favourite places around Prague and the Czech Republic.  Experience beautiful Prague and become a Shrimp Lover for life.

I will treat your hard earned money as if it were my own hard earned money. Here is a breakdown of the costs and how the money will be used.  Production costs is all the cost associated with producing the shrimp such as buying the post larvae (baby shrimp), the shrimp feed, the salt, the heating, the water, the waste management and the packaging.

It takes approximately 5 to 6+ months for the shrimp to grow from their post larvae size of ,05 grams to a market size between 20 and 30 grams each.  That's a the main reason why the shrimp reward will not be available until May and June of 2016.

Follow the project status here on Kickstarter as well as on Twitter and Facebook.

Risks and challenges

Challenge: Mark is new to shrimp farming

Mitigation done: Mark spent more than two years learning what is needed and what is takes to farm shrimp with a recirculating aquaculture system. Mark works with people who have built and operated their own shrimp farms and has collaborated and learned from some of the top experts in the field of super intensive indoor recirculating aquaculture systems in the US. These same people continue to support Mark will be helping on this project.

Risk: Czech rules and regulations governing importation of live animals and aquaculture of shrimp

Mitigation planned: The Czech Republic is part of the European Union and they follow the same rules and regulations as other EU countries such as Germany concerning the importation of live animals and shrimp culture. We have the procedures and paperwork to follow and have already started the process for approvals, but this could delay the SEP date to prepare the system.

Risk: Czech rules and regulations governing waste water with salt

Mitigation planned: The waste water and salt will never touch the environment. The waste will be disposed in a waste treatment facility or used in the farm's biogas plant for renewable energy. The salt water will be in a reservoir outlined with special plastic lining that will prevent any water or salt ever reaching the ground.

Risk: Equipment failure


Mitigation planned: Equipment will have an alarm/control system and backup generator

Risk: Shrimp virus leads to shrimp mortality

Mitigation planned: Shrimp culture requires a very clean environment for growing animals known as "bio-security". We will have Standard Operating Procedures for ensuring a biosecure environment and manage the water quality with control systems and sensors.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge $1 or more About $1.00

  Show your love for the project and help Shrimp Lovers in Prague get noticed on Kickstarter. We will send you a big hug virtually.

  Less
  Estimated delivery
  8 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge $10 or more About $10

  To show our thanks, we want to express our gratitude with your name on on our web site, "Shrimp Lovers in Prague" Facebook page, and a thank you tweet on Twitter.

  If you want to donate but don't want your name everywhere, just let us know. We respect your preference for your privacy.

  Less
  Estimated delivery
  8 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge $12 or more About $12

  An HD digital download of a "Shrimp Lovers in Prague" print by artist Sara Musilova and photographer Reuben Chircop.

  Choose your favourite print.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge $15 or more About $15

  "Shrimp Lovers in Prague" post card with a hand written thank you note from Mark Chavez.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge $30 or more About $30

  "Shrimp Lovers in Prague" tote bags.

  See available designs in rewards section.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  5 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge $35 or more About $35

  "Shrimp Lovers in Prague" print signed by artist Sara Musilova.

  Choose your favourite print.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge $35 or more About $35

  "Shrimp Lovers in Prague" t-shirts for women and men.

  See available designs in rewards section.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  3 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge $50 or more About $50

  1 kg of truly fresh shrimp. Come to the farm for a tour and take your shrimp home truly fresh or have it delivered to your home.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Czech Republic
  Limited 12 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge $50 or more About $50

  "Shrimp Lovers in Prague" t-shirt for women and men. "Shrimp Lovers in Prague" post card with a hand written thank you note from Mark Chavez. "Shrimp Lovers in Prague" print signed by artist Sara Musilova.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  4 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge $100 or more About $100

  1 kg of truly fresh shrimp. Come to the farm for a tour and take your shrimp home truly fresh or have it delivered to your home, plus your choice of "Shrimp Lovers in Prague" t-shirt

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Czech Republic
  Limited 4 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge $250 or more About $250

  1 kg of truly fresh shrimp delivered personally by Mark Chavez to your home in the Czech Republic. "Shrimp Lovers in Prague" postcard with thank you note from Mark. Your choice of "Shrimp Lovers in Prague" t-shirt plus a print of your favourite print signed by Sara Musilova.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 1 backer
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Select this reward

  Pledge $350 or more About $350

  Shrimp Lovers in Prague Party. A very special and fun event hosted by Mark Chavez together the project partners, collaborators, friends and family. We will serve our truly fresh shrimp of course along with delicious Czech favourites. The shrimp will be harvested on the same day and prepared by a local chef. "Shrimp Lovers in Prague" postcard with thank you note from Mark. Your choice of "Shrimp Lovers in Prague" t-shirt plus a print of your favourite print signed by Sara Musilova.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 2 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 13. Select this reward

  Pledge $500 or more About $500

  Be a Shrimp Farmer for a day. Experience what it's like to grow, package and deliver truly fresh shrimp. Take home 1 kg of truly fresh shrimp and get your name on the Shrimp Lovers in Prague wall inside the room where we will grow the shrimp. Written in Shrimp Font. Plus "Shrimp Lovers in Prague" postcard with thank you note from Mark. Your choice of "Shrimp Lovers in Prague" t-shirt plus a print of your favourite print signed by Sara Musilova.

  And we'll express our gratitude for your donation with your name everywhere we are online.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 2 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 14. Select this reward

  Pledge $10,000 About $10,000

  Shrimp Lovers Only - Sponsored trip to Prague for 2 nights and 3 days. Includes flight, hotel, tour of farm, Shrimp Lovers in Prague Party, t-shirt, print, postcard and the biggest thank you everywhere we are on-line.

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  $
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (35 days)