Share this project

Done

Share this project

Done
Herman Hedning-tidningen lades ned Egmont 2018. Det var det bästa som kunde hända! Det tvingade oss att försöka starta ett nytt SERIEFÖRLAG! Och DET GJORDE VI!
Herman Hedning-tidningen lades ned Egmont 2018. Det var det bästa som kunde hända! Det tvingade oss att försöka starta ett nytt SERIEFÖRLAG! Och DET GJORDE VI!
1,891 backers pledged SEK 1,676,677 to help bring this project to life.

About

SERIEFÖRLAGET Herman Hedning!

SEK 1,676,677

1,891

Tack alla ni där ute! Det är 6,66 gånger mer än jag vågat hoppas på i mina sjukaste fantasier!

Ok, Herman Hedning-tidningen läggs ned av Egmont – men det visade sig ju bara vara en STRÅLANDE idé, då det gav mig adrenalin nog till att dra igång DET HÄR projektet! Det kommer att bli helvetiskt mycket stressigare, och omständigare att driva ett eget förlag för att ge ut tidningen – men det kommer framförallt att bli helvetiskt mycket ROLIGARE att göra den själv, i ÄNNU mer direktkontakt med er läsare. 

Vi har har visat att man inte alltid BEHÖVER ha ett stort förlag i ryggen för att kunna göra det man vill, bara viljan och läsarna finns. Och FINNS det gör ni, men all önskvärd tydlighet – tack som fan för allt stöd den här månaden – det har varit en sockerkick som Socialstyrelsen skulle bannlysa på en millisekund, om de hade en aning om att den existerar!

Men det är NU det verkliga, hårda och skitroliga arbetet börjar: VI GRUNDAR ETT NYTT FÖRLAG, och jag kommer snart att avslöja vad det kommer att heta. 

Men NU kommer snart en ”efterKickstarter” via CrowdOx, där alla kan komplettera med rewards de missat, samt inhandla de fabulösa ÖLGLASEN mm – och JAG drar igång tecknandet av NUMMER ETT/TJUGOHUNDRANITTON!

Vi ses vidare på Facebook, www.HermanHedning.com och Instagram. 

Puss!

Update #26  Feb 2 2019 – Kan man köpa FLERA PRENUMERATIONER? Eller till någon ANNAN än sig själv? JA, det kan man! Se mer under Updates 

Update 1 feb 2019 – Kan man prenumerera på tidningen i Norge, EU och USA? SVAR: JA! Se mer under Updates 

Update 30 jan 2019 – Vi har nått ... HUR LÅNGT SOM HELST!

Update 24 jan 2019 – Vi har nått 777k! Klarar vi 888k kommer vi att reboota både WERNER WARHEAD och JAMES HUND!

Werner Warhead var en hyggligt bisarr serie jag gjorde i datorspelstidningen Interface under 90-talet, den handlade om en kärnstridspets från det sönderfallande Sovjet som blev biten av en ickeradioaktiv spindel och därför fick superkrafter – blev digitaliserad, och insugen i 90-talets virtuella (och kackigt långsamma) datorspelsvärld. NU kan vi väcka honom till DAGENS spelvärld och omgivande ännu bisarrare verklighet!

James Hund hoppas jag de flesta känner till – en serie som jag och Patrik Norrman skapade redan 1987 i Svenska Serier. Den gick även ett par episoder i Fantomen, för att sedan bli stadigt huvudnummer i tidningen Bacon & Egg (1995–1997) – den tidning som faktiskt var föregångaren till serietidningen Herman Hedning.

VI HAR ett manus som fortfarande ligger och väntar på att bli färdigtecknat – "Mysteriet i Roswell" – och får vi ihop 888k, kan vi tvinga Patrik att teckna det! (ja, han VILL ju teckna det - men jag vi måste kunna ge landets bästa serietecknare rimligt betalt!)  Det är kanske det bästa vi gjort, så det vore ju ...

Sen HAR jag några saker till på lut – men det är inte klart riktigt än. Men KOMMER STRAX!

Kolla hela Werner-sidan under Updates! Dela vidare! 9 dagar kvar!

Update 15 jan 2019: Den underligaste rewarden hittills läggs till! Kolla under "Updates" för att se HELA eländet!

UPDATE 9 jan 2019: Vi lägger till en sofistikerad T-Shirt i vissa av Reward-paketen! Ni som vill ha den, ändra er lagda pledge till en där den ingår. Ni som har en reward som inkluderar en Silveraktie kan sitt lugnt i båten och växla in den mot en Medgrundar-Tshirt när surveyn kommer!  Ärkegrundare i alla former (se nedan och längst ned) får en Ärkegrundar-Tshirt  som bonus helt automatiskt (kan inte redigera redan bokade Rewards nu)!

(Originaltext - fortsättning) 

Vi tänker oss modellen “medborgaraktie”/“krigsobligation”/“världens sämsta investering” och att ett stort antal av Sveriges 10 miljoner medborgare har vuxit upp med serien, har lärt sig läsa tack vare serien och många har t o m lärt sig svenska med hjälp av Herman Hedning.

Eftersom det här är ett skaparglädjedrivet projekt låtsas vi att det finns 10 000 K medborgaraktier á 100 SEK – det blir ungefär 1 miljard, lika övervärderat som vilket IT-bolag som helst, så vi kör på det.

Det här är alltså ingen börsintroduktion, utan grundandet av ett nytt svenskt serieförlag. Vi vill fortsätta ge ut Herman Hedning som serietidning. Vi vill hjälpa nya svenska serieskapare att bli publicerade i tryckt form, både som gästartister i Herman-tidningen och i helt nya tidningar. Vi är trots allt ett ganska hyggligt antal serienördar som tycker det är viktigt. 

Varför behöver vi ett startkapital? Jo, för att finansiera bl a tryckning, porto, seriematerial och distributionsavgiften till Tidsam, och ser till att tidningen hamnar på hyllorna runt om i landet.

Hermans Medborgaraktie är ett värdepapper som berättigar till vissa förmåner – en helt ny kryptovaluta i pappersform med 30 års underhållningsvärde som myntfot och den kan användas till att köpa och sälja Herman-relaterade produkter, serieoriginal och specialbeställda illustrationer. Vi har mycket sjuka planer som kommer att utvecklas/degenereras löpande.

En Bronsaktie har ett bytesvärde motsvarande ca 100 SEK, en Silveraktie ca 1000 SEK och en Guldaktie ca 10.000 SEK. Alla kommer att ha ett unikt nummer och tryckas i A5-format för att passa i den kulturella hästhandlarplånboken.

4 Bronsaktier kan t.ex bytas in mot en signerad valfri bok inkl. porto (inom Sverige),               1 Silveraktie kan omvandlas till en FÄRGsignerad bok + en tuschsignerad dito inkl. porto eller en signerad originalseriesida inkl. porto och 1 Guldaktie kan växlas in mot ett specialbeställt portätt av din hund eller morfar – eller något ännu värre!För att denna analoga kryptovaluta ska bli någorlunda digital kan man också beställa tryckfiler för privata prints eller tatueringar av valfria omslag och illustrationer. Precis jävla allt är möjligt!

DITT bidrag är väldigt viktigt. Du kan stötta oss med stort och med smått. Köpa digitala rewards, affischer eller böcker. Och framförallt PRENUMERATIONER! Allt stöttar utgivningen!

En dag – när vi köper Egmont, Disney och Sony Entertainment – kan du klappa dig på magen och tänka “jag var med och satte igång det här” – och belöningen i form av USAs guldreserv kan börja regna ner, och ... ja, vi får se hur det urartar.

SÅ NU BÖRJAR VI!

Alla varianter av Ärkegrundare kommer att inbjudas in till Den Årliga Herman-dagen på Strömsholms Brygghus/Ögir i Köping, då det bjuds på mat och någon jäst dryck och att deltaga/slavarbeta i bryggningen av Någon Form Av Herman-öl. Plus andra bisarra riter ...

Nivån Abnorm Ärkegrundare är tänkt för dig som antingen är helt sinnessjuk eller har ett företag som vill synas i samma sammanhang som den fete huvudfotingen. Du får ditt namn/företag publicerat som “Officiell ÄrkeSponsor” i varje nummer av Herman Hedning-tidningen i ett års tid, och får dessutom använda Herman Hedning i reklamsammanhang och utveckla annonser/loggor i samarbete med Jonas Darnell. Kontakta mig för närmare villkor och exempel på lyckosamma och sjuka samarbeten.

Vi kommer naturligtvis att älska dig tills vi dör, plus några år till.

+2 Medborgaraktie GULD (som närsomhelst vardera kan växlas in mot t.ex en akvarellmålning - eller 10 Silver-aktier )

+6 Medborgaraktie SILVER

+6 Medborgaraktie Brons

+5 signerade böcker (varav 1 färgsignerad)

6 nummer prenumeration på Herman Hedning-tidningen

(lite porto tillkommer på denna Reward, men en liten bugg i Kickstarter hindrade mig att lägga till porto på denna, just nu)

Vi kommer naturligtvis att starta en egen Svart Börs för handel med Medborgaraktier, men mer om detta senare!

Oh no, it's this Nordic gibberish again! I can´t understand a word!

Alright then:

 A New Swedish Comics Magazine Publisher will be founded NOW!

Alright, the Herman Hedning magazine is cancelled by the Egmont Publishing Inc the winter of 2018/2019. Thousands of readers stand in perplexity, angry and rebellious wondering "but what the #€%&!?” So we can't have that. The Powers of dDarkness cannot put out a fire that has burned for 20-30 years. No no.

In a small corner of Södermalm, Stockholm, a manic comics creator refuses to give up. It MUST be possible to start a completely new comic book publishing company with these thousands of readers in some form of backbone. So NOW LET’S DO IT:

WE WILL FOUND A NEW COMICS PUBLISHER!

We’re thinking around the model “Citizen Share" / “War Bond" / “The world's worst investment”, and that a large number of Sweden's 10 million citizens have grown up with this comic, have learned to read with the comic magazine and many immigrants have even learned the Swedish language with the help of Herman Hedning.

Since this is a creativity-driven project, we pretend that there are 10,000 K citizens' shares of SEK 100 - that is about 1 billion, as overvalued as any IT company, so we’ll base our calculations on that.

So this is not an IPO, but the foundation of a new Swedish Comics Publisher. We want to continue publish Herman Hedning as a comics magazine. We want to help new Swedish comics creators to be published in printed form, both as guest artists in the Herman magazine and in brand new newspapers. After all, we are a fairly decent number of comic book nerds who think it is important.

“Hermans Medborgaraktie” is a piece of paper that entitles to certain benefits - a completely new crypto currency in paper form with 30 years of entertainment value as a coin foot - and it can be used to buy and sell Herman-related products, cartoon originals and specially customised illustrations. We have very sick plans about this that will be developed / degenerated on an ongoing basis.

A “Bronze Share” has an exchange value corresponding to approximately SEK 100, a Silver Share about SEK 1,000 and a Gold Share of approximately SEK 10,000. Everyone will have a unique number and be printed in A5 format to fit the cultural horse dealer wallet.

4 Bronze Shares can for example be exchanged for a signed 304 page book incl. postage (within Sweden), 1 Silver Share can be converted to a COLOR-signed book + a ink-signed dito incl. postage or a signed original cartoon page incl. postage and 1 Gold Share can be exchanged for a specially made portrait of you, your dog or grandfather - or something even worse! In order for this analog crypto currency to become reasonably digital, you can also order print files for private prints or tattoos of optional covers and illustrations. Just €%&ing everything is possible!

YOUR contribution is very important. You can support us with big and small. Buy shares, digital rewards, posters or books. And above all, SUBSCRIPTIONS! Everything supports the release!

One day - when we buy Egmont, Disney and Sony Entertainment - you can clap your stomach and think "I was there founding this" - and the reward in the form of the US gold reserve can start to rain down, and ... yes, we'll see how this degenerates.

And now LET’S START!

All variants of “ArchFounders” will be invited to The Annual Herman Day at Strömsholms Brygghus / Ögir in Köping, where food and some yeast drink is offered and to participate / slave work in the brewing of any form of Herman beer. Plus other bizarre rites ...

The level “Abnormal ArchFounder” is intended for those who are either completely insane or have a company that wants to be seen in the same context as The Little Fat Bastard. You will have your name/company published as "Official Sponsor & ArchFounder" in every issue of the Herman Hedning magazine for a year, and may also use Herman Hedning in advertising context and develop ads/logos in collaboration with Jonas Darnell. Contact me for more detailed terms and examples of successful and sick collaborations. All this is included:

We will of course love you until we die, plus a few more years.

+2 Citizen share GOLD (which at any time can be exchanged for eg a watercolor painting - or 10 Silver shares)

+6 Citizen share SILVER

+6 Citizen share Bronze

+5 signed books (one of which is color-signed)

6 number subscription to Herman Hedning magazine

Risks and challenges

Att starta förlagsverksamhet är ofta riskabelt, men i det här fallet känns det inte alls så. Herman Hedning-tidningen har vid nedläggningen en upplaga på 5-6000 ex, vilket är för lite för en jättekoncern som Egmont, men alldeles tillräckligt för en enmanskoncern som Herman Hedning AB :)

Jag kommer att få ta med mig befintliga prenumeranter från Egmont, så redan där har vi en startplåt – plus att alla böcker i rewardsen redan är tryckta och färdiga för utskick.

Vi behöver bara ett gäng prenumeranter till, och dem hoppas vi få ihop här, sen är saken biff!

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 99 or more About US$ 11

  Medgrundare (och redan prenumerant)

  För dig som redan ÄR prenumerant, men vill vara med och grunda serieförlaget. Du får en folkaktie i Brons (ja, fejkad brons i tryckt form på snyggt papper) – och vår eviga tacksamhet i tolv månader!

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 61 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 299 or more About US$ 31

  Större Medgrundare (redan prenumerant)

  För dig som redan ÄR prenumerant, men vill vara med och grunda serieförlaget.
  Du får TRE folkaktier i Brons (ja, fejkad brons i tryckt form på snyggt papper) – och vår eviga tacksamhet i tretton månader!

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 60 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 399 or more About US$ 42

  Medgrundare OCH ny prenumeration!

  För dig som VILL BLI NY prenumerant, OCH vara med och grunda serieförlaget.
  Du får en folkaktie i Brons (ja, fejkad brons i tryckt form på snyggt papper) – och vår eviga tacksamhet i tretton månader!
  Dessutom 6 färska nummer av serietidningen HERMAN HEDNING, i ny återuppväckt form från de döda!
  Det blir mer Herman, mer svenskt och ... värre än förut, naturligtvis!

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 730 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 599 or more About US$ 63

  Större Medgrundare OCH ny prenumeration!

  För dig som VILL BLI NY prenumerant, OCH vara med och grunda serieförlaget.
  Du får TRE folkaktier i Brons (ja, fejkad brons i tryckt form på snyggt papper) – och vår eviga tacksamhet i tretton månader!
  Dessutom 6 färska nummer av serietidningen HERMAN HEDNING, i ny återuppväckt form från de döda!
  Det blir mer Herman, mer svenskt och ... värre än förut, naturligtvis!

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 63 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 633 or more About US$ 66

  Ännu Större Medgrundare – Pren+T-SHIRT!

  För dig som VILL BLI NY prenumerant, OCH vara med och grunda serieförlaget.

  Du får en signerad "Medgrundar-Tshirt" med GULDTRYCK.

  Du får TVÅ folkaktier i Brons (ja, fejkad brons i tryckt form på snyggt papper) – och vår eviga tacksamhet i tretton månader!

  Dessutom 6 färska nummer av serietidningen HERMAN HEDNING, i ny återuppväckt form från de döda!
  Det blir mer Herman, mer svenskt och ... värre än förut, naturligtvis!

  (Portot i rewarden avser utlandsprenumerationer och utskick av Tshirt+akter. Prenumerationsportot ingår i ... prenumerationen)

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • 6 NR Prenumeration på Herman Hedning-tidningen
  • T-shirt "MEDGRUNDARE". Svart med guldtryck. Signerad i rött!
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 471 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 666 or more About US$ 69

  Enorm Medgrundare (redan prenumerant)

  Du är redan prenumerant, men vill vara med och starta detta groteska projekt:
  Du får 6 medborgaraktier i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.
  Vår eviga tacksamhet i minst 48 månader!

  PLUS en valfri personligt FÄRGsignerad bok!

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 58 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 999 or more About US$ 104

  Abnorm Medgrundare och NY prenumerant!

  Du blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får EN medborgaraktie i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.
  Dessutom EN medborgaraktie i SILVER (värd mer än 10 Brons-aktier. Lätt)

  +PLUS 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning - rakt ner in i din luftstrupe (du kan naturligtvis välja att ge bort prenumerationen till någon annan)

  +Vår eviga tacksamhet i minst 52 månader.

  +PLUS en valfri personligt FÄRG-signerad bok! (du väljer vilken senare)

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  • Medborgaraktie SILVER
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 246 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 1,666 or more About US$ 173

  Fabulös Medgrundare + NY prenumerant!

  Du blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får EN medborgaraktie i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.

  Dessutom EN medborgaraktie i SILVER (värd mer än 10 Brons-aktier. Lätt)

  + TRE valfria personligt signerade (varav EN i FÄRG) 304-sidiga böcker! (du väljer vilka senare)

  +PLUS 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning (du kan naturligtvis välja att ge bort prenumerationen i gåva till någon ovän) - rakt ner in i din mjälte!

  +Vår eviga tacksamhet i minst 52 månader.

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  • Medborgaraktie SILVER
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid), personligt signerad i TUSCH!
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 32 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 1,999 or more About US$ 208

  Abnormt Fabulös Medgrundare!

  Du blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får TRE medborgaraktier i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.

  Dessutom EN medborgaraktie i SILVER (värd mer än 10 Brons-aktier. Lätt)

  + FEM valfria personligt signerade (varav EN i FÄRG) 304-sidiga böcker! (du väljer vilka senare)

  +PLUS 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning (du kan naturligtvis välja att ge bort prenumerationen i gåva till någon ovän) - rakt ner in i din mjälte!

  +Vår eviga tacksamhet i minst 52 månader.

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  • Medborgaraktie SILVER
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid), personligt signerad i TUSCH!
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 47 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge SEK 3,333 or more About US$ 346

  Hygglig Ärkegrundare

  Vi kommer att älska dig tills vi dör.
  Ditt namn kommer att publiceras i tidningen under "Hygglig Ärkegrundare"!

  Du (eller någon du vill skänka en prenumeration till) blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning - rakt ner in i din lever!

  Du får 3 medborgaraktier i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.

  Du får också 2 medborgaraktier i SILVER (värd mer än 10 Brons-aktier/st. Lätt. Och kan var och en växlas in mot t.ex en färgsignerad bok + 1 bok till, eller ett signerat serieoriginal senare. Se spec.)

  + FEM valfria personligt signerade (varav EN i FÄRG) 304-sidiga böcker! (du väljer vilka senare)

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  • Medborgaraktie SILVER
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid), personligt signerad i TUSCH!
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only certain countries
  Limited 54 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge SEK 6,666 or more About US$ 691

  Ärkegrundare

  Vi kommer att älska dig tills vi dör.
  Ditt namn kommer att publiceras i tidningen under "Ärkegrundare"!

  Du (och alla former av "Ärkegrundare" - kan inte ändra i de andra Rewardsen nu, efter som de redan är bokade) får en signerad "Ärkegrundar-Tshirt" med GULDTRYCK! (storlek väljs senare i Surveyn)

  Du (eller någon du vill skänka en prenumeration till) blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning - rakt ner in i din lever!

  Du får 6 medborgaraktier i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.

  Du får också 6 medborgaraktier i SILVER (värd mer än 10 Brons-aktier/st. Lätt. Och kan var och en växlas in mot t.ex en färgsignerad bok + 1 bok till, eller ett signerat serieoriginal senare. Se spec.)

  + FEM valfria personligt signerade (varav EN i FÄRG) 304-sidiga böcker! (du väljer vilka senare)

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  • Medborgaraktie SILVER
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid), personligt signerad i TUSCH!
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  • T-shirt "ÄRKEGRUNDARE". Svart med guldtryck. Signerad i rött!
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 8 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 12. Select this reward

  Pledge SEK 9,666 or more About US$ 1,001

  STOR Ärkegrundare

  Du får ditt namn/företag publicerat som “Officiell Sponsor” i varje nummer av Herman Hedning-tidningen i ett års tid.

  Vi kommer att älska dig tills vi dör.
  Ditt namn kommer att publiceras i tidningen under "STOR Ärkegrundare"!

  Du (eller någon du vill skänka en prenumeration till) blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning - ända ner till blindtarmen, och kanske längre!

  Du får 6 medborgaraktier i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.

  Du får också 6 medborgaraktier i SILVER (kan växlas in mot t.ex en färgsignerad bok + 1 bok till, eller ett signerat serieoriginal senare. Se spec.)

  Du får EN medborgaraktie i GULD (värd ca 10 Silver-aktier, och denna kan växlas in mot t.ex ett groteskt Hermanfierat porträtt av dig, svärfar eller hunden. Se spec)

  + FEM valfria personligt signerade (varav EN i FÄRG) 304-sidiga böcker! (du väljer vilka senare)

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  • Medborgaraktie SILVER
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid), personligt signerad i TUSCH!
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  • Medborgaraktie GULD!
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 5 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 13. Select this reward

  Pledge SEK 9,966 or more About US$ 1,033

  BISARR Ärkegrundare

  Du får ditt namn/företag publicerat som “Officiell Sponsor” i varje nummer av Herman Hedning-tidningen i ett års tid.

  Vi kommer att älska dig tills vi dör.
  Ditt namn kommer att publiceras i tidningen under "BISARR Ärkegrundare"!

  Du (eller någon du vill skänka en prenumeration till) blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning - ända ner till blindtarmen, och kanske längre!

  Du får 1 medborgaraktie i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.

  Du får också 1 medborgaraktie i SILVER (kan växlas in mot t.ex en färgsignerad bok + 1 bok till, eller ett signerat serieoriginal senare. Se spec.)

  Du får en ÄRKEGRUNDAR-Tshirt (ange storlek senare i surveyn)

  Du får ett av MANUSSKISSBLOCKEN i ORIGINAL med skisser, manus, synopsis och allt möjligt underligt.

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Medborgaraktie SILVER
  • T-shirt "ÄRKEGRUNDARE". Svart med guldtryck. Signerad i rött!
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  • Manusskissblock ORIGINAL, varierande sidantal men unikt.
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 14. Select this reward

  Pledge SEK 19,666 or more About US$ 2,037

  ABNORM Ärkegrundare

  Du får ditt namn/företag publicerat som “Officiell Sponsor & ABNORM Ärkegrundare" i varje nummer av Herman Hedning-tidningen i ett års tid. Plus reklamsamarbete (undantag politiska partier o d)
  Vi kommer att älska dig tills vi dör.

  Du (eller någon du vill skänka en prenumeration till) blir NY prenumerant OCH vill vara med och starta detta fabulösa projekt:
  Du får 6 nr prenumeration på NYA serietidningen Herman Hedning - ända ner till blindtarmen, och kanske längre!

  Du får 6 medborgaraktier i BRONS att spara till Armageddon, eller lösa in mot valfria tillgängliga förmåner.

  Du får också 6 medborgaraktier i SILVER (kan växlas in mot t.ex en färgsignerad bok + 1 bok till, eller ett signerat serieoriginal senare. Se spec.)

  Du får TVÅ medborgaraktier GULD (värd ca 10 Silver-aktier, och dessa kan växlas in mot t.ex ett groteskt Hermanfierat porträtt av dig, svärfar eller hunden. Se spec)

  + FEM valfria personligt signerade (varav EN i FÄRG) 304-sidiga böcker! (du väljer vilka senare)

  Includes:
  • Medborgaraktie BRONS
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid) personligt signerad i FÄRG!
  • Medborgaraktie SILVER
  • Valfri Herman Hedning-bok (304 sid), personligt signerad i TUSCH!
  • 6 nr av "NYA" serietidningen "HERMAN HEDNING"
  • Medborgaraktie GULD!
  Less
  Estimated delivery
  Limited 6 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)