Project image
)}
SEK 50,567
pledged of SEK 186,610pledged of SEK 186,610 goal
28
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Thu, July 2 2015 8:00 PM UTC +00:00
Last updated July 2, 2015

Interactive podcast for teens

Jiddr is a place on your smartphone where kids can go to get help. Its like radio, except everyone can talk about their issues too.

Interactive podcast for teens

Jiddr is a place on your smartphone where kids can go to get help. Its like radio, except everyone can talk about their issues too.

SEK 50,567
pledged of SEK 186,610pledged of SEK 186,610 goal
28
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Thu, July 2 2015 8:00 PM UTC +00:00
Last updated July 2, 2015

About

English text bellow

Hej!

Hjälp oss stötta Sveriges ungdomar! Hälften av alla tonåringar i Sverige upplever att de inte har en vuxen att prata med. Var fjärde tonåring lider av psykisk ohälsa och vart femte barn lever i en familj med missbruksproblem. I Aftonbladets kampanj #otillräcklig betonades det att ungdomar idag mår sämre än någonsin och att självmord ökar enligt statistik från Socialstyrelsen och Statistiska Centralbyrån. Många ungdomar vet inte vart man ska söka hjälp och tror att de är ensamma om sin situation. 

Priser och nomineringar

Vi är stolta mottagare av många priser, nomineringar och utmärkelser. Detta är vi mycket stolta över och vill dela det med dig! När tiderna varit jobbiga/tuffa och arbetet verkat oöverkomligt har dessa erkännanden gett oss ny energi. Tack så mycket! 

Jag heter Josefine och jag började spela online-spel för sex år sedan. Jag älskar den sociala delen av det. Jag träffade många unga spelare där och vi började diskutera spelet och vem man skulle attackera och så vidare. När ungdomarna insåg att jag var en vuxen började de berätta om att de hade panik och ångestattacker, självmordstankar och problem i skolan. Under fyra år lyssnade jag och försökte stödja dem så gott jag kunde, men det fanns så många ungdomar med så många behov. 

This photo is still processing

Check back in a few minutes!

Jag teamade med några riktigt smarta människor och i samarbete med ett stort antal unga skapade vi Jiddr. Det är en mobil samtalsapp (inte en chat) som erbjuder diskussioner om ämnen som är viktiga för ungdomar i Sverige. På Jiddr kan upp till 50,000 användare vara inloggade samtidigt, som ett interaktivt radioprogram. Förutom att lyssna och prata med vuxna människor kan man även skapa grupper för att prata med varandra om gemensamma intressen och erfarenheter. För att säkerställa att användarna är trevliga mot varandra och mot värdarna, finns det moderatorer i samtalen. Jiddr är ett säkert men ändå ett coolt ställe för ungdomar att hänga på. På Jiddr får de svar på frågor, får en känsla av gemenskap, får information om var de kan få hjälp, blir inspirerade och framför allt, får veta att de inte är ensamma i sin situation.

Efter att vi tagit reda vad ungdomar ville och behövde, ville jag veta vad vuxna skulle tycka om Jiddr. Jag gjorde en presentation och skickade det till 100 organisationer som arbetar med ungdomar för att få reda på vad de tyckte. Jag väntade mig svar från kanske två stycken, 86 hörde av sig och undrade när de kunde börja. Hoppsan! Lyckligtvis fick vi ett innovationsbidrag från VINNOVA, som innebar att vi faktiskt kunde utveckla appen vilket vi gjorde. 

Har vi några konkurrenter? 

Allvarligt talat, vi har att göra med ett stort problem för framtiden i vårt samhälle. Vi pratar om ungdomar och psykisk ohälsa. Alla konkurrenter är välkomna! Ensamhet är idag ett stort problem i Sverige och många saknar någon att prata med. Det finns många sociala forum på nätet där folk anonymt kan skriva och chatta med andra. Men även med denna digitala teknik finns det en del som saknas vilket är känslan att höra någon annans röst och att ha möjligheten till att delta i ett samtal. Psykisk ohälsa på grund av ensamhet ökar exponentiellt, speciellt inom studentgruppen/skolungdomar. Idag finns det många telefon- och chattjänster som erbjuder one-to-one tjänster. Trots detta finns det många ungdomar, speciellt killar som känner att tröskeln att lyfta telefonen och ringa till en stödlinje är hög. Varför? De känner att deras problem är för små och är rädda att betraktas som ”problembarn”. Många av våra användare säger också att de vill prata med vuxna som bryr sig och inte där enbart för att de får betalt. Det finns omkring en miljon barn/ungdomar i Sverige i åldersgruppen vi riktar in oss på och 95% av de har en smartphone.

Vad är vårt mål med denna kampanj?

Vi har nu ägnat två år åt att utveckla den nya tekniken och testa den och gissa vad? Vi är nu redo att börja! Idag har vi samtal en timme i veckan med en organisation som arbetar med ungdomar som av någon anledning inte kan bo hemma (familjehemsmöten.se). Vad vi skulle vilja göra nu är att bygga vidare och ha 10 stycken entimmars samtal i veckan med början i augusti. Varför just augusti? Det är då skolorna börjar och väldigt många unga har ångest och mår dåligt. 

Hur förbereder vi ett Jiddr-samtal? 

På Jiddr handlar allt om våra användare! Vilka ämnen som finns beror på vad ungdomarna vill och behöver prata om. Och det finns en del att prata om… När det kommit in en begäran om ett ämne att prata om, letar vi upp vilka värdar (utbildade vuxna) som skulle kunna hålla ett samtal om ämnet. Vi spenderar tid att söka efter och göra bakgrundskontroller av potentiella värdar. När det är gjort är det dags att försöka boka in och schemalägga dem och även boka moderatorer. Därefter gör vi ett bildkort om ämnet och lägger till det i schemat så att ungdomarna kan se det i deras iPhone eller Android app. Vi skriver fler detaljer om ämnet på vår hemsida och sprider informationen om det på våra sociala medier. När detta sprider sig får vi frågor i förväg och sammanställer de tio mest ställda frågorna som därefter sänds till värdarna för att ge de en känsla för samtalet. Efter några veckors förberedelser är det dags för samtalet! Värdar, co-host, moderatorer, redaktör, community manager och användare är på plats och timmen flyger förbi. Efter varje samtal fortsätter vi att välkomna våra användare på sociala medier, vi skriver en rapport om samtalet, viktiga saker som sades, länkar till webbplatser med mer information och om det varit några problem och feedback.

Hur kan man lita på att Jiddr är ett säkert forum? 

Vi får oftast den frågan och är något vi lägger ner mycket energi på! Det är något om ”ungdomar”, ”samtala” och ”ny teknologi” som ger vuxna skräck. Vi har haft möten med fem olika statliga myndigheter, jurister, psykologer, präster och säkerhetsfolk där vi diskuterat säkerhet eftersom att det är så viktigt för oss! Om vi frågar föräldrar så är det aldrig tillräcklig säkert. Frågar vi ungdomar vill de inte bli spionerade på eller ha för mycket begränsningar! Därför har vi gjort vad vi kunnat för att göra alla så nöjda som möjligt. Vi lägger ner mycket arbete på att välja trovärdiga, kvalificerade och engagerade värdar för varje samtal vi har. Vi har moderatorer som tyst flyttar runt i de olika grupperna. Varje användare har även ett kort med en ”missbruksknapp” de kan trycka på ifall någon skulle missköta sig. Moderatorer har ett varningssystem som de används för att hjälpa användare som tryckt den knappen. De har befogenhet att isolera och prata med den som utsatts och de som misskött sig. Vi är väldigt angelägna om att skydda ungdomars identitet och plats. Vi har avsiktligt utformat designat systemet för att dölja och förhindra någon att få denna information om andra användare. Vi har ett avancerat system på plats och vi planerar att lägga till fler säkerhetsfunktioner allt eftersom våra resurser räcker att göra det. 

English:

Hi there,

I’m Josefine (Charming Angel) and I must admit I’m a bit of a gamer-girl. Actually, playing games has changed my life a lot...

I started playing six years ago and I´ve been doing it every single day since then. I mostly play an online game and I love the social aspect of it. I met a lot of young people there and to start with we were discussing the game and who to attack and so on. When the kids realized I was a grown up they started telling me about how they had panic and anxiety attacks, suicidal thoughts and problems in school. For four years I listened and tried to support them as best I could, but there were so many kids with so many needs. I started to read up about it and it turns out that half of all the teenagers in Sweden feel that they don't have an adult to talk to. Every fourth teenager suffers from mental ill health and every fifth child lives in a family with addiction problems.

In Aftonbladet's campaign #otillräcklig they highlighted that young people today feel worse than ever and that suicides are increasing, according to statistics from the Swedish National Board of health and welfare and Statistiska Centralbyrån. Many young people today don’t know where to seek help and believe that they are alone in their situation. I just had to try and do something about the situation!

Prizes and nominations

We are the proud recipients of many prizes, nominations and awards. Something we are extremely proud of and we want to share some with you! When times have been tough and the work seemingly insurmountable, this recognition has given us renewed energy. Thank you.

 I teamed up with some really smart people and in collaboration with a large number of teenagers, we created Jiddr. It’s a mobile talk (not chat) app that offers discussions on topics that matter to kids in Sweden. On Jiddr, up to 50,000 users can be logged in at the same time, think of it as an interactive radio station. In addition to listening and talking with grown ups, they can also create small groups to talk with each other about common interests and experiences. To ensure that users are nice to each other and to the hosts, we have moderators in the talks. Jiddr is a safe but still cool channel for teens to hang. On Jiddr they get answers to questions, feel a sense of community, get information about where they can get help, be inspired and, above all else, know that they are not alone in their situation.

Knowing what the kids wanted and needed, I wanted to find how grown ups would receive Jiddr. I did a presentation and sent it out to 100 organizations working with teenagers to ask what they thought? I expected a reply from perhaps two. 86 enthusiastically replied to ask when they could host a Jiddr Talk on a topic? Oophs! Luckily we received an innovation grant from VINNOVA which meant we could actually develop the app and so we did.

So do we have any competitors?

Seriously, we are dealing with a big problem for the future of our society! We´re talking about teenagers and mental illness. All competitors are welcome! Solitude is a big problem in Sweden today and many lack someone to talk to. There are many social forums on the net where people anonymously can post and chat with others. However, even with all this digital technology, the one element that is missing is hearing the emotion of someone’s else’s voice and having the opportunity to join in a conversation. Mental illness due to loneliness increases exponentially, especially in the student demographic. Today, there are many excellent phone and chat services that offer one to one service. However, many young people, especially boys, feel the threshold too high to lift the phone and call a support line. Why? They feel that their problems are too insignificant and/or they are scared to be seen as "problem children". Many of our users also say they want to talk to adults who care and not there purely because they get paid. There are around one million kids in Sweden in the age group we target and 95 % of them have a smartphone.

How can we get funding in the future?

Sweden has been criticised from the United Nations(UN) because municipalities (kommuner) are not engaging with children. We offer our civic institutions a great platform to do just that, engage kids by listening and allowing them to speak and ask questions about issues troubling or intriguing them. This engagement is so valuable to understand and build effective social programs that municipalities want to pay us for to run this service.

One of the most common things kids want to talk about on Jiddr is "what to become when you’re a grown up". Some of the impressions young people have about careers are all wrong and being able to correct those false impressions brings talented young people to careers, they would have otherwise ignored or shunned. Companies benefit greatly from this service and are happy to sponsor Jiddr to get the right information out there.

What´s our goal with this campain?

We have spent two years developing this new technology and testing it and guess what? We’re now ready to go! Today we are live one hour a week together with an organisation working with children who, for different reasons, need foster care (familjehemsmöten.se). What we’d like to do now is to scale up and have 10 one-hour talks a week starting in August. Why is August important? It’s when kids start school again and there is a lot of anxiety.

How do we prepare a Jiddr talk? 

At Jiddr we’re all about our users! What topics we have depends on what the teens want to talk about. And there are many topics they want to talk about... After we get a request for a topic, we start to look up what hosts (qualified grown ups) that would be good to host a talk on the topic. We spend time researching and doing background checks on potential hosts. Then it´s time to try and book them. And schedule them. And book the moderators. We then need to create a card for the topic and add it to schedule that the kids can see in our iPhone and Android apps. We write up more details about the Topic on our website and spread details about it on social media channels. As this spreads, we receive questions in advance for the hosts and we compile the top ten and send those to the host to give them a feel for the talk. After a few weeks of preparation it’s time for the talk! Host, co-host, moderators, editor, community manager and users are in place and the hour flies by. After every talk we continue to greet our users on social media, we write a report of the talk - important things that were said, links to websites with more information and if there´s been any problems and/or feedback.

How can we trust that Jiddr is a safe forum? 

We get that question a lot and it is something we are pre-occupied with too. There is something about "teenagers", "talking" and "new technology" that gives grown ups a chill! We’ve had meetings with five different government departments, lawyers, psychologists, priests and security people discussing safety - because it’s so important to us! If we ask parents it can never be safe enough. If we ask kids, they don’t like to be spied on or have restrictions! So we’ve been doing what we can to make everybody as happy as possible. We put a lot of effort into selecting credible, qualified and engaging host for each talk we do. We have moderators that quietly move around in the groups. Every user has a card with an abuse button that they can press if anybody misbehaves. Moderators have an alert system that brings them to assist users should anyone press that button. They have the power to isolate and talk to victims and offenders should the need arise. We are very conscious of protecting children’s identity and location. We purposely designed the system to obscure and prevent anyone getting this information on other users. We have sophisticated security systems in place and we plan to add even more security features as we have the resources to do so.

Risks and challenges

One challenge we face is that we have too few moderators to service all the groups that our users might create. They can create a sub-topic where they can speak to one another in groups no greater than ten users. Should this happen we can now restrict the number of groups allowed to be created and thereby maintain the correct ratio of moderators in these popular groups. Users will then have to wait until they can get into a group with a free slot to speak to other users.

If users are bullied by other users. Only when in a group, can a user speak to another user. These groups are monitored by our moderators and any misconduct is quickly addressed. Users can be ejected if they fail to abide by our terms and conditions and etiquette rules.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  High-Five-0
  Yeah! You get a big High-Five for supporting our campaign!

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 100 or more About US$ 11

  We tweet you
  Whoop Whoop! You get your very own Tweet! We will tweet your name and tell the world that you're a cool supporter of Jiddr!

  Less
  Estimated delivery
  6 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 250 or more About US$ 26

  Create a Jiddr Login tag
  Jiddr auto-generates logins for our guests. With this pledge, you will receive the rare privilege to create a special login for a teen.

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 52

  Create a Jiddr Talk
  With this pledge, you get to create an important Topic for Jiddr to present a Talk on. This is huge, your contribution will create a buzz on Jiddr when we engage our audience on the Topic of your choice. Make it good, make it meaningful and we will do the rest. 
  This means so much to us, that we will do a video high-five to all our 500 backers!

  Less
  Estimated delivery
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 104

  Get Jiddr headphones
  Awesome! You´ll get a pair of exclusively designed Jiddr headphones. We are in Sweden, the epicentre of world-class design. Our friends in a top Swedish design company are working on a beautiful set of headphones that you can wear proudly. Not only are you supporting kids with Jiddr, but you will be able to listen in in style too!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About US$ 519

  Hero Backer
  You´re our hero! It’s that simple and we like heroes.
  You’ll be our guest... come visit with us and be part of a Talk with the Jiddr team. You will get to meet our host of the evening, join in the Talk and debrief over pizza with the team afterwards.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Limited 0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,037

  Corporate Innovators
  We are so proud that Jiddr resonates with many companies' CSR (Corporate Social Responsibility) initiatives. We have created this pledge to help companies and communities learn about our program and community. With this pledge Jiddr will provide a customised presentation at your location where we offer three options:
  - The story behind Jiddr and why we´re needed
  
- Statistics from our talks (what the kids have to say, how they feel about different topics) 

  - How playing games can be a positive force in society and the workforce.

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Reward no longer available

  Pledge SEK 1,400 or more About US$ 146

  Ben & Jerry’s ice cream party for 50 people!
  As we have been crowned winners of Ben & Jerry’s Join Our Core competition, they have given us four ice cream party kits including enough Fairtrade ice cream for 50 people and merchandise! Tuck in!

  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Sweden
  Reward no longer available 4 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Reward no longer available

  Pledge SEK 4,500 or more About US$ 467

  VIP trip for two to the Ben & Jerry’s ice cream factory in Netherlands. As we have been crowned winners of Ben & Jerry’s Join Our Core competition, we have the dream trip for two ice-cream fans to offer. Ben & Jerry's will pick you up in Amsterdam on Thursday 10th September (you need to get there I'm afraid), take you on a VIP behind-the-scenes tour of their factory in Hellendoorn (not available to the public!), provide overnight accommodation and dinner, before visiting their sustainable dairy scheme Caring Dairy the following morning, where you can visit a real life dairy farm! Of course, they'll provide lots and lots of ice cream!! A must for any ice cream lover!

  Less
  Estimated delivery
  Reward no longer available 1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (45 days)