Project image
)}
£76
pledged of £14,000pledged of £14,000 goal
4
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Sat, May 25 2019 8:02 AM UTC +00:00
£76
pledged of £14,000pledged of £14,000 goal
4
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Sat, May 25 2019 8:02 AM UTC +00:00

About

About Me

Hello and welcome! My name is Borislava Peeva and I am a second year Illustration and Animation student in Coventry University. My Bulgarian heritage has always been a big part of who I am. Expressing myself and my passion in art and music with the help of traditions and history is something that can be defined as my style, as my artistic voice. 

In addition, I’ve always wanted to be a good example for the young ones and to show them the beauty in this world. The diversity in both Bulgarian and world culture deserves to be presented in an entertaining, intriguing and at the same time educational way, so that the children can see them at their grandest.

Currently I am studying an art related course, as mentioned before, but as a hobby or a job, or something in between, I teach Traditional Bulgarian Dances together with my fellow choreographers (Something I started doing that when I was 17!). At this point, I’ve worked with people from different ages, starting from 12-years-old and going to around 50-years-old. 

* * *

Здравейте! Аз съм Борислава Пеева и съм студентка по Илюстрация и Анимация в Coventry University. Историческото ми наследство като българка винаги е било голяма част от мен. Изразявайки себе си и страстта ми към изкуството и музиката с помощта на красотата на традициите и културата е главният спектър, красящ артистичния ми глас.

Целта ми винаги е била да бъда добър пример за подражание и да покажа на малките, неопитни очи красотата на този свят. Пъстротата както в българската, така и в световната култура, заслужава да бъде представена по един занимателен и интересен, но в същото време и образователен начин, така че децата да могат да я видят в пълния ѝ блясък.

В момента изучавам изкуство, както споменах преди, но като странично занимание преподавам български народни танци (нещо, което започнах на 17-годишна възраст) заедно с колеги хореографи. До момента мога да кажа, че съм работила с хора от различни възрасти, започвайки от 12-годишни и стигайки до 50-годишни.

The Idea

In my years of teaching, I’ve seen some problems my students had in learning the dance moves. In the process we’ve tried out different methods, some of which really worked, or at least alleviated some of these difficulties. All of this gave me the idea to create something that will eventually help people get in touch with the Bulgarian folklore at a very young age, so that they’ll have more time and, hopefully, interest to explore it in more depth in the future. I’ve tried to capture the beauty and colours of the traditional clothes, both for men and women, and to recreate them in several unique designs. Also going further than just the dance moves, I’ve fallen into the world of Slavic and Thrace mythology and put these stories to life in the form of my main characters and their helpers. Combining all of this together with colourful footprints that explain the dance moves is what I hope will be the helpful guide to our Traditional Bulgarian Dances “Dance like a Kuker”.

* * *

През годините ми на преподаване виждам проблемите, с които хората се сблъскват при ученето на танцовите движения. В процеса на работа заедно изпробвахме различни методи за справяне с тези трудности, някои от които наистина проработиха. Всичко това ме доведе на мисълта да създам нещо, което би могло да помогне на хората да се запознаят с българския фолклор още от ранна детска възраст, за да успеят в последствие да развият по-голям интерес и да задълбочат знанията си. Работих върху това да се опитам да уловя красотата и многообразието от традиционни носии, както женски, така и мъжки, и да създам няколко различни и неповторими облекла. Освен това, задълбочавайки се в историята и легендите, се потопих в света на славянската и тракийската митология, откъдето взех вдъхновение за героите и техните помощници. Обединявайки всичко изброено, заедно с цветни стъпки, обясняващи хората, се надявам да успея да създам наръчника по български народни танци „Танцувам като Кукер“.


The Book

The book comes in two versions – English or Bulgarian translation!

The main characters, or the “teachers”, are called Pizho and Penda. A brother and sister duo who will take the child into the world of rhythm, music and culture, being right there next to them with a happy smile on their face. To help them and provide some tips, there are the creatures called Kukeri. They are beast-like men, representing each of the 6 different folk regions, who help the dance improve by showing some good practices they’ve discovered. 

The book includes 13 dances, divided into 6 groups according to the folk region they originate from:

 • 1. Thrace region
 •      1.Pravo horo
 •      2.Pravo Trakiysko horo
 • 2. Shopluk 
 •      3.Rachenitsa
 •      4.Vrabchova rachenitsa
 •  3. Pirin region 
 •      5.Shirto
 •      6.Gaida Avasi
 • 4. Dobrudzha region
 •      7.Ruka
 •     8.Sborenka
 • 5. Rhodope region
 •     9.Svornato horo
 •     10.Enino horo
 • 6. North region
 •     11.Dunavsko horo
 •     12.Daychovo horo
 •     13.Shira 

Each dance is represented by a scheme of footprints and explanations going with them, several illustrations of the main body positions through the dance, and some tips for better understanding the essence of the dance. All coming with the help of colourful and friendly characters who make the book and story entertaining for all ages:

* * *

Книгата ще бъде налична в два варианта – с английски или с български превод!Главните герои, така наречените „учители“, са Пижо и Пенда. Брат и сестра, които ще отведат децата в света на живите ритми, музика и култура и ще държат ръката им с широка, щастлива умивка във всяка стъпка. За да им помогнат в това начинание с полезни съвети, кукерите ще представят всяка фолкролна област и ще показват добри практики за изпълнението на едно хоро, които самите те са открили във времето.

Книгата влючва 13 хора, разпределени под 6 групи според областта, от която произлизат:

 • 1. Тракийска област
 •     1.Право хоро
 •     2.Право Тракийско хоро
 • 2. Шоплук
 •     3.Ръченица
 •     4.Врабчова ръченица
 • 3. Пиринска област
 •     5.Ширто
 •     6.Гайда Аваси
 • 4. Добруджанска област
 •     7.Ръка
 •     8.Сборенка
 • 5. Родопска област
 •     9.Сворнато хоро
 •     10.Енино хоро
 • 6. Северняшка област
 •     11.Дунавско хоро
 •     12.Дайчово хоро
 •     13.Шира

Всяко хоро е представено чрез схема от стъпки, всяка от тях с текстово обяснение, също така илюстрации на няколко основни позиции на тялото по време на хорото и няколко съвета от кукерите, както беше споменато преди. Всичко това идва под формата на цветни и весели герои, които правят книгата и историята интригуваща за всички възрасти

Rewards

As our goal is to create something that showcases how fun, entertaining and unique Bulgarian culture is, we want to express our gratitude to our supporters with the following Rewards!

 • Pledge £10 or more – Set of 10 “martenitsa” adornments
 • Pledge £15 or more – Set of stickers with the characters 
 • Pledge £20 or more - Digital version of the book
 • Pledge £30 or more – Pin with a random character and set of 10 “martenitsa” adornments
 • Pledge £40 or more –  Stickers, pin and set of 10 adornments 
 • Pledge £50 or more – Printed copy of the book and a pin with a random character
 • Pledge £100 or more – Digital and signed printed copy of the book
 • Pledge £200 or more – Digital and dedicated printed copy of the book, stickers and a pin with a chosen character 

* * *

Целта ни е да създадем нещо, което да представи колко забавна, интересна и неповторима е българската култура. Затова искаме да изразим благодарността си към хората, които ни подкрепят, със следните Награди!

 • Подкрепете ни с £10 или повече – комплект от 10 мартеници
 • Подкрепете ни с £15 или повече – комплект стикери с героите от книгата
 • Подкрепете ни с £20 или повече – дигитална версия на книгата
 • Подкрепете ни с £30 или повече – значка с произволен герой от книгата и комплект от 10 мартеници
 • Подкрепете ни с £40 или повече – стикери, значка с произволен герой и комплект от 10 мартеници
 • Подкрепете ни с £50 или повече – книгата и значка с произволен герой от книгата
 • Подкрепете ни със £100 или повече – дигитална и принтирана, подписана версия на книгата
 • Подкрепете ни с £200 или повече – дигиталта и принтирана версия на книгата с посвещение, стикери и значка с герой по избор от книгата

Stretch Goals

If the funding exceeds £14 000, there will be some extra content added in the production of the book:

 • Special edition with 3 more dances
 • Set of cards with footprints to put on the ground and follow them
 • Set of playing cards 

* * *

Ако успеем да преминем £14 000, ще бъде добавено Екстра съдържание в произвеждането на книгата:

 • Специално издание с допълнителни 3 хора
 • Комплект от карти със стъпки, които да се подредят на земята и да се следват
 • Комплект карти за игра

Schedule

April 23 – Kickstarter launches

May 22 – Kickstarter ends

June – After the payment processing, there will be collection of shipping addresses from backers running. The books and rewards will be sent to print.

July – The books and rewards should be ready to collect from the printers.

August – Shipping to backers should start 

* * *

23 април – стартиране на кампанията

22 май – приключване на кампанията

Юни – след като процеса по обработка на финансите приключи, ще се проведе събиране на адреси за доставка и книгата, заедно с наградите, ще бъдат изпратени за принтиране

Юли – книгата и наградите трябва да са готови за получаване от принтерните компании

Август – изпращането до адреси трябва да започне

Risks and challenges

The funding goal I set it for printing 500 copies of the book with hard covers and for some materials for the rewards. However, the biggest challenge is creating the book in a way that it best describes and represents the dances and the folklore as a whole. I am currently working hard and I’ll do my best to achieve this goal.
There is always a risk with printing a good quality product and delivering it on time. I’ve tried to calculate the possible complications and working together with the printing agencies we’ll do what we can to prevent any mistake in the process.
The other big issue is the shipping. Depending where I am sending from and where I am sending to will change the shipping costs as they may vary between £1 and £15. This will be a subject of personal discussion with backers.

* * *

Паричната сума, за която молим, е за принтирането на физически копия на книгата с твърди корици. Все пак, най-голямото предизвикателство си остава създаването на книгата така че тя да успее да опише и представи българските танци и фолклора по най-добрия възможен начин. Ще работя усърдно и ще дам всичко от себе си, за да постигна това.
Относно рисковете, винаги съществуват такива с принтирането на добро качество и то в срок. Изчислила съм възможно най-прецизно възможните усложнения и заедно с фирмите за принтиране ще работим заедно, за да успеем да предотвратим всяка евентуална грешка в процеса на работа.
Друг основен въпрос е доставката на продукта. В зависимост откъде и докъде се изпраща продукта би могло да възникат различия в таксата за доставка, които варират между £1 и £15. Това подлежи на личен разговор с клиента.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge £10 or more About $12

  Set of 10 “martenitsa” adornments

  A beautiful accessory bringing health and good luck. / Комплект от 10 мартеници за здраве и късмет.

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge £15 or more About $18

  Set of stickers with the characters

  Комплект стикери с героите от книгата

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge £20 or more About $24

  Digital version of the book

  Дигитална версия на книгата

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge £30 or more About $36

  Pin with a random character

  Set of 10 “martenitsa” adornments /
  Значка с произволен герой от книгата и комплект от 10 мартеници

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge £40 or more About $49

  Stickers, pin and set of 10 adornments

  Стикери, значка с герой от книгата и комплект от 10 мартеници

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge £50 or more About $61

  Printed copy of the book

  A pin with a random character /
  Принтирана версия на книгата и Значка с произволен герой

  Less
  Estimated delivery
  Limited 1 backer
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge £100 or more About $122

  Digital+signed printed copy of the book

  Дигитална и принтирана, подписана версия на книгата

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge £200 or more About $243

  Digital + dedicated printed copy

  Stickers and a pin with a chosen character / Дигиталта и принтирана версия на книгата с посвещение, стикери и значка с герой по избор

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  £

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)