Share this project

Done

Share this project

Done
För att tillgängliggöra dansen för fler skapar vi nu en studio för alla kroppar och behöver ditt stöd för att göra det möjligt!
22 backers pledged SEK 27,411 to help bring this project to life.

About

En dansstudio för alla kroppar med Danskompaniet Spinn! project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English

SEK 27,411

22

Var med och skapa en dansstudio för alla kroppar med Danskompaniet Spinn!

Vem har rätt att ta plats i vårt samhälle? Hur förvaltar vi de mänskliga rättigheterna kring tillgänglighet vad det gäller yrkesliv, utbildning och en betydelsefull fritid? Vi arbetar med dans och scenkonst och tror på dansens kraft att förändra och belysa viktiga frågor.

Vi behöver en plats! Behovet av en egen dansstudio har funnits under flera år. I Göteborg finns det just nu ingen dansstudio som fyller kraven på fysisk tillgänglighet, något som är en absolut nödvändighet för ett danskompani som Spinn och för att fler personer ska få tillgång till dansen. En egen lokal skulle därför innebära helt nya möjligheter för verksamheten och dess konstnärliga utveckling för oss och många andra. Det skulle även skapa en möjlighet för många barn, unga och vuxna med olika funktionsvariationer att ta del av dans och därigenom mötas på lika villkor; ett forum som i dag saknas i Göteborg. Vi tar flera spännande kliv framåt för att tillgängliggöra dansen men utan studio där alla kan ta plats hamnar vi i en bromskloss där våra bidragsgivare inte har möjlighet att hjälpa oss.

Så dök det i februari upp en fantastisk möjlighet. Kulturakademin Trappan hörde av sig och uttryckte en vilja att dela lokaler med oss i Spinn och Riksteatern Väst. En lokal på totalt 365 m² hade blivit ledig på Södra Allégatan 1 B vid Järntorget (Järntorgskvarteret). Det är en lokal där det finns ordentliga hissar, vilket betyder att de som är rullstolsburna, eller att gå i trappor inte är ett alternativ, enkelt kan använda sig av utrymmena. Lokalen har ett centralt och bra läge bland många kulturaktörer, och det känns också som en fantastisk kontext som på sikt kan skapa nya samarbeten och nya nätverk mellan de olika verksamheterna som skulle dela på lokalen som skapar en ny konsthub. 

Det finns dock inte någon befintlig dansstudio i lokalen än och det är det vi håller på att bygga! Nu har du chansen att vara med och göra en enorm skillnad för scenkonstens utveckling genom att göra den tillgänglig för fler. Det kan du göra genom att ge bidrag, stort som smått, till Danskompaniet Spinn och därigenom hjälpa oss genomföra den här ombyggnationen. Vi är unika förebilder inom den integrerade dansen i Sverige i dag. Vårt mål är att nå ut till en stor grupp människor i Göteborg och vidare ut i världen genom att kontinuerligt finnas där som en påminnelse om allas rätt till att uttrycka sig genom dans. Med er hjälp kan vi etablera Göteborgs första helt tillgänglighetsanpassade produktionslokal för dans; något som kommer att fungera som en ovärderlig resurs för både oss i Danskompaniet Spinn och för danscommunityn i Göteborg i stort.

Vi är tacksamma för all hjälp vi kan få och som tack kommer du kunna ta del av mer av vår verksamhet i form av bland annat föreställningar, workshops och jam. Till hösten kommer vi även bjuda in er till ett mingel där en får träffa oss och prova att själv dansa loss i lokalerna om en så önskar!

In English:

Take part in creating a dance studio for all bodies together with Danskompaniet Spinn!

Who has the right to access our society? How do we conduct the human rights considering accessibility and equality when it comes to professional life, education and a meaningful spare time? We are working within the field of dance and performing arts, and we believe in the power within dance to create change and highlight important questions.

We need a space! The need of having our own dance studio has been present during many years. In Gothenburg there is currently no dance studio that meets the demands of being physically accessible. Something that’s absolutely crucial for a company like Spinn och for more people to be able to access dance. To have our own space would create new possibilities for both the organisation and the artistic development for us and many others. It would create an opportunity for many children, young people and adults with a variation of physical functionalities to take part in dance activities and meet on equal terms; a forum that is missing in Gothenburg at present. We are moving forward and Spinn as a company are pushing the development to make dance accessible but without a studio with space for everyone we are facing a break block were our usual financial contributors aren’t able to help us.

Then we came upon a fantastic opportunity in February. Kulturakademin Trappan contacted us and expressed an interest in sharing space with us from Spinn and Riksteatern Väst. A space covering 365 m² had become available at Södra Allégatan 1 B at Järntorget (Järntorget quarters). It’s a space with proper elevators, which means that’s it will be accessible for people with wheelchairs, or if walking in stairs is not an option, and has many prosperities to welcome everybody. The space is situated in a central and artistic area, which feels like a fantastic context in the longer term to create artistic development through new collaborations and networks, also within the organisations sharing the space creating an art hub.

The space do not have a dance studio yet and that is what we are currently creating and building! This is your chance to be part of making an enormous change for the performing arts and dance by making it accessible to more people. You can do it by making a donation, big or small, to Danskompaniet Spinn and by doing so helping us to make this rebuilding possible. We are unique role models for the integrated dance in Sweden today. Our goal is to reach a bigger group of people in Gothenburg and further out into the world by continuously being there as a reminder of everyones right to express themselves through dance. With your help we can establish Gothenburgs first completely accessible dance studio and production space for dance; something that will be an invaluable resource for us in Spinn and Gothenburg’s dance community as a whole.

We are grateful for all the help we can get and as a thank you you will be able to take part of our activities of performances, workshops, JAMs and much more. In the fall we will also invite you to a mingle were you can meet us and dance in our new space yourself if you wish!

Risks and challenges

Förutom vår crowdfunding kampanj äskar vi medel från större organisationer och stiftelser. Alla bäckar små hjälper till att göra studion till verklighet och möjliggör för er alla att ta del av den och det som kommer att skapas där.
Att skapa en tillgänglig studio innebär omfattande kostnader därför vänder vi oss till flera för att tillsammans göra den till verklighet och för att undvika att lokalen inte blir så tillgänglig som det är tänkt.

Ombyggnationen visade sig vara mer omfattande än vad hyresvärden och övriga parter hade räknat med. Det handlar om att personer med funktionsnedsättningar ska vistas i lokalen, något som bl.a. påverkar utrymningskraven. Dansstudion blir en egen brandcell i brandteknisk klass EI 60. Detta innebär att väggmaterial, dörrar och fönster ska stå emot brand motsvarande 60 minuter. Allt material som har höga brandkrav är naturligtvis dyrare än om man hade använt sig av material med en lägre brandklass. Det finns även krav på dörrautomatik och slutbleck som möjliggör återinrymning.
Det finns en ritning på hela lokalen gjord av arkitekt Göran Stensjö från LOHK Arkitektkontor. Även brandskyddsplan finns och handikappkonsulent Mia Harri är inkopplad i projektet. Allt görs med stor noggrannhet för att lokalen ska bli så bra som möjligt.

In English:

Apart from our crowdfunding campaign we are applying for money from bigger organisations and foundations. Every contribution will help in order to make the studio a reality and render possible for all of you to participate and take part of the things being created there.
To create an accessible studio means extensive costs hence why we are asking many to be able to make it a reality together and to avoid that it won’t be as accessible as planned.

The rebuilding itself proved to be more extensive than the landlord and other parties anticipated. That is because as we will be having people with different disabilities present in the space effects things like rules for evacuation during a fire etc. The dance studio will be a fire cell in the fire technical class El 60. This means that material for walls, doors and windows needs to be able to resist fire equal to 60 minutes. All the materials with high demands when it comes to fire is of course more expensive than if one would have used materials with a lower fire technical class. There are also demands on door automatism and end tinplate that enables re-accessing the space.

There is a drawing of the full space created by architect Göran Stensjö from LOHK Architects Office. There is also a fire protection plan and disability consultant Mia Harri are contributing in the planning of the project. Everything is done with a high level of accuracy for the space to become the best it could be.

Learn about accountability on Kickstarter

Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 20,000 or more About US$ 2,074

  Om du skulle känna väldigt generös bjuder vi dig på en föreställning med en av våra duetter på valfri plats inom Västra Götalands Regionen (till annan plats i Sverige tillkommer resekostnad).

  If you are feeling very generous we will give you a performance of one of our duets in a spot of your choice within Västra Götalands Regionen (for another space within Sweden travel costs are excluded).

  Less
  Estimated delivery
  Limited 0 backers
  SEK
  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (40 days)