Share this project

Done

Share this project

Done
Hjälp oss att skapa ett finare café på Thielska Galleriet i Stockholm
17 backers pledged SEK 52,600 to help bring this project to life.
Last updated

About

Thielska Galleriets Café project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
 • Off
  • English

SEK 52,600

17

Välkommen! Stort TACK för att DU visar intresse för vår insamling.

Upprustning av Museets café

Thielska Galleriet är fullt av härliga upplevelser, med konst, utställningar, skulpturpark och inredningar. Monika Ahlberg bjuder på lika härliga och inspirerande kulinariska upplevelser i Café Monika Ahlberg, som finns mitt i museet. 

Lokalerna användes som bostad från 1930-talet fram till för ett par år sedan, och det krävdes en hel del arbete att steg för steg göra om rummen för caféet och alla gäster. Caféet kom för övrigt på 3:e plats som Stockholmarnas Favoritmuseum i kategorin Restaurang och Café tidigare i år.

Idag behöver cafédelen ta nästa steg i upprustning, med ny inredning som passar ihop med museets vackra miljöer, och som underlättar för caféets gäster och personal. För att lyckas med det sträcker vi ut en hand till er för att be om hjälp att göra det möjligt. Thielska Galleriets Vänner är en ideell förening med uppgift att stötta museet, och har dragit igång denna crowdfunding.

Monika Ahlberg
Monika Ahlberg

Thielska Galleriet är en stiftelse som är beroende av besöksintäkter samt bidrag för att överleva. Genom att bidra till insamlingen kan DU hjälpa oss att göra Thielska Galleriet ännu trevligare.

---

Goals

Funding Goal: 50 000 kr.
En ny och välkomnande serverings- och kassadel i caféet. Upprustningen skall ge serveringsdelen ett ansiktslyft som överensstämmer med resterande inredning i museet, samt en anpassning för gästernas behov och trivsel. 
Men vi hoppas att vi når högre än vårt första mål för att kunna göra än större förbättringar, därför har vi våra stretch Goals nedan.

Om ni behöver hjälp eller har frågor går det bra att kontakta Richard Fors, som sitter i vänföreningens styrelse, på 0707-194979. 

Vårt första Stretch Goal: 100 000 kr. Inköp utav nya möbler i matsalarna (ca 70 stolar och 15 bord).

Vårt andra Stretch Goal: 200 000 kr. Nya utemöbler (ca 70 platser), samt ett flertal andra trivsamma åtgärder i caféet.

---

Thielska Galleriet

Thielska Galleriet räknas som ett av Sveriges förnämsta konstmuseum och är vackert beläget i en muromgärdad park ute på Blockhusudden på Djurgården i Stockholm. Här inryms den unika konstsamlingen från förra sekelskiftet.


Thielska Galleriets café

Serveringen drivs i privat regi av matkreatör Monika Ahlberg,

Monika är självlärd kock med hög inspirationsfaktor. Det ekologiska tänket står i centrum liksom hantverket och det estetiska kring vår måltid. Hon är en av Sveriges mest lästa kokboksförfattare och har fram till idag givit ut 22 titlar. Monika startade den stora kokbokstrenden med sin första bok ”Rosendals trädgårdscafé” (1994). Hon ansvarade för Rosendals café, kök och bageri fram till år 2000.

Monika är en flitigt anlitad matskribent, populär föredragshållare och kursledare, och är ambassadör för Sveriges småskaliga mathantverkare.

Monika medverkar kontinuerligt i både radio och tv. Hon har varit både Vintervärd och Sommarvärd i Sveriges Radio P1. Lagade maten i Tv4´s Förkväll samt haft det egna matprogrammet ”Monikas mat” i samma kanal.

Monikas Kokböcker
Monikas Kokböcker

I Museets café serveras varma och kalla luncher, soppor med nybakat bröd, nygjorda smörgåsar samt många olika sorters fantastiska hembakade bakverk.Thielska Galleriets Vänner

Är en hängiven liten vänförening, som bildades 1978. Föreningens syfte är att stödja Thielska Galleriet. Som medlem gör du en viktig insats för ett av Nordens förnämligaste konstmuseer. Du får också fri entré till Galleriet, inbjudan till föreläsningar med rabatterat pris, två årliga festligheter samt rabatt på kataloger.

---

Thielska Galleriets Historia

Huset skapades för bank- och finansmannen Ernest Thiels storslagna konstsamling, ritades av Ferdinand Boberg och stod klart 1907. Museet Thielska Galleriet var konstmecenaten Ernest Thiels hem fram till 1924 där konsten än idag visas i sin ursprungliga miljö.

Den unika samlingen från förra sekelskiftet innehåller konstverk av bland annat Bruno Liljefors, Edvard Munch, Eugène Jansson, Carl Larsson, August Strindberg och Anders Zorn. Samlingen och huset bildar en vacker enhet. Det övre planet har utformats efter Thiels idé om två stora salar "vars väggar skulle täckas med tavlor". De båda salarna, och den stora Munchsalen, får vackert dagsljus från glastak. I tornrummet finns Nietzsches dödsmask och grafik av Edvard Munch. På nedre plan finns galleridelen som består av 5 rum i fil, tidigare familjen Thiels sovrum. Här visas de tillfälliga utställningarna. Den gamla intendentbostaden, tidigare storkök med pigkammare, används numera som café.

Byggnadernas olika delar har adderats till varandra på ett sätt som för tankarna till italiensk renässans och orientalisk byggtradition. Huset hör ihop med den speciella form av sen jugend som företräds av den så kallade Wienskolans arkitektur och konstpaviljonger från tiden. Den utmärks av geometriskt och kubiskt uppbyggda former och rena ytor med sparsam dekor.

I den kuperade parken finns skulpturer av bland annat Auguste Rodin, Tobias Sergel och Gustav Vigeland. Ernest Thiels urna är gravsatt i klippan under Rodins skulptur Skuggan.

Porträtt av Inga-Mari Thiel
Porträtt av Inga-Mari Thiel

Ernest Thiel

Ernest Thiel föddes 1859 i Norrköping och dog 1947 i Djursholm. Hans far, Jacques Thiel, var tekniker i stadens textilindustri tillika vallon och katolik. Hans mor, Fanny Thiel [född Stiebel], var tysk judinna som flyttat till Sverige i unga år.

Ernest Thiel
Ernest Thiel

Efter realskolan och som 15-åring skickades Ernest Thiel till Hamburg för att praktisera i en bank. 1877 var han tillbaka i Sverige och fick anställning i Stockholms Enskilda Bank. Han avancerade snabbt och blev en av landets mer framträdande finansiärer.

1891 bildade han ett eget företag, Stockholms Kredit- och Diskontförening där han medverkade till åtskilliga industriella nyskapelser. Vid 1890-talets mitt räknades han till en av de rikaste i landet.

1884 gifte han sig med Anna Josephson och blev genom detta äktenskap svåger med Karl Otto Bonnier. Genom Bonnier kom han att träffa dåtidens främsta konstnärer och författare. Ernest Thiel trivdes inte alls i detta sällskap utan betraktades som en dyster och arrogant typ. Han betraktade sig som "….något för min tid ytterligt häpnadsväckande och farligt, nämligen en tänkande bankdirektör".

1896 förälskade sig Ernest Thiel i sin hustrus sällskapsdam, Signe Maria Hansen. 1897 gifte de sig och flyttade in i en lägenhet på Strandvägen i Stockholm.

Den nya hustruns umgänge bestod av konstnärer och författare och Thiel leddes snabbt in i denna krets. Han började på hennes inrådan läsa Friedrich Nietzsche och åstadkom flera översättningar av dennes verk. En praktutgåva av filosofens "Also sprach Zarathustra", formgiven av Henry Van de Velde, bekostades av Thiel liksom ett blivande Nietzsche-arkiv i Weimar i Tyskland.

År 1896 köpte Thiel sin första större målning, Bruno Liljefors "Morgonstämning vid havet". Han fortsatte att utöka sin samling och snart blev våningen på Strandvägen för liten. "Jag vill ha ett hem dekorerat med tavlor på alla väggarna, det skall vara trivsamt, jag vill bo där" skrev Thiel till den arkitekt han valt för sitt nya hem; Ferdinand Boberg.

Under åren 1904-07 lät Ernest Thiel uppföra ett palatsliknande hus på Eols kulle vid Blockhusudden på Djurgården för sin familj och för den redan då stora konstsamlingen.

Det var sin egen generations konstnärer Thiel stödde som konstmecenat och framförallt av Konstnärsförbundets medlemmar. De blev nästan alla hans vänner och bland dessa kan nämnas Eugène Jansson, Carl Larsson och Bruno Liljefors. Även danska och norska konstnärer umgicks i Thiels galleri till exempel Edvard Munch. De författare han helst umgicks med var Oscar Levertin, Verner von Heidenstam och Hjalmar Söderberg.

Efter 1910 levde Thiel ensam i sitt galleri fram till 1924. Han hade under första världskriget förlorat stora delar av sin förmögenhet och för att kunna reglera sina skulder erbjöd han nu den svenska staten att förvärva byggnaden, konstsamlingen och alla inventarier. Köpet kom till stånd och den 26 januari 1926 öppnades Thielska Galleriet för allmänheten.

Porträtt av Tage Thiel
Porträtt av Tage Thiel

---

Disclaimer

Alla pledge-nivåer hjälper oss bygga det bästa caféet vi kan tänka oss, men för tydlighetens skull, inga nivåer innebär något ägande i caféet eller museet.


---


ENGLISH VERSION
  

Welcome! THANK YOU for your interest in our crowd funding. 

Renovation of the museum's café 

The Thielska Gallery is full of delightful experiences, with art, exhibitions, sculpture parks and furnishings. Monika Ahlberg offers equally delicious and inspiring culinary experiences in Café Monika Ahlberg, located in the centre of the museum. 

The premises were used as a home from the 1930s until a couple of years ago, and a lot of work was required to step by step refurbish the rooms for the café and all the guests. The cafe also came on 3rd place as Stockholm's Favourite Museum in the category Restaurant and Café earlier this year. 

Today, the café area needs to take the next step in the refurbishment, with a new interior that fits with the beautiful surroundings of the museum, and facilitates the guests and staff of the café. In order to succeed in this, we reach out to you to ask for help to make this possible. The Friends of Thielska Galleriet is a non profit association supporting the museum, and has taken the initiative to start this crowd funding.  

Monika Ahlberg
Monika Ahlberg

The Thielska Gallery is a foundation that is dependent on visitor income and contributions for survival. By contributing to this funding you can help us make the Thielska Gallery even more enjoyable. 

--- 

Goals

Funding Goal: 50,000 kr.
A new and more welcoming serving section and cashier in the café. The renovation will give the restaurant a facelift that correspond with other furnishings in the museum, as well as a practical adaptation for the guests needs.

Our First Stretch Goal: 100,000 kr. 
Purchase of new furniture in the dining rooms (about 70 chairs and 15 tables). 

Our Second Stretch Goal: 200,000 kr. New outdoor furniture (about 70 seats), as well as a number of other pleasant activities in the café. 

--- 

Thielska Galleriet 

The Thielska Gallery is considered one of Sweden's leading art museums and is beautifully situated in a walled park on the Blockhusudden at Djurgården in Stockholm. Here is the unique collection of art from the last century. 


Thielska Galleriets café 

The café is privately run by the food-creator Monika Ahlberg, Monika is a self-taught chef and has a high inspiration factor. The ecological factor is a focus area as well as the craftsmanship and the aesthetic surrounding the meal. She is one of Sweden's most read cookbook author and has released 22 books as of today. Monika started a large cookbook trend with her first book "Rosendal's Garden Café" (1994). She was responsible for Rosendal's café, kitchen and bakery until 2000. 

Monika is a highly regarded food writer, popular lecturer and course leader, and ambassador for Sweden's small-scale food craftsmanship. 

Monika is often participating in both radio and television. For ex the Tv4's“Förkväll”and her own food program "Monika's mat" in the same channel. 

She has been both winter and summer host in Sweden's Radio P1. Monika's Cookbooks The museum's café serves both hot and cold lunches, soups with freshly baked bread, homemade sandwiches and many different kinds of home-made baked pastries. 

 
Friends of the Thielska Gallery 

Is a devoted little friend association, founded in 1978. The association's purpose is to support the Thielska Gallery. As a member you make an important contribution to one of the Nordic region's most outstanding art museums. You also get free entrance to the gallery, invitation to lectures at discounted prices, two annual happenings and discount on catalogues. 

--- 

The History of Thielska Gallery 

The house was created for Ernest Thiel's magnificent art collection, designed by Ferdinand Boberg, and was completed in 1907. The Thielska Gallery Museum was the art patron Ernest Thiel's home until 1924, where art still appears today in its original environment. 

The unique collection from the last turn of the century contains works of art by Bruno Liljefors, Edvard Munch, Eugene Jansson, Carl Larsson, August Strindberg and Anders Zorn. The collection and the house form a beautiful unit. The upper level has been designed according to Thiel's idea of two large halls "whose walls would be covered with paintings". The two halls, and the large Munch Hall, have a beautiful daylight from the glass roofs. In the tower room is Nietzsche's death mask and graphics by Edvard Munch. On the lower level is the gallery section consisting of 5 rooms in file, former family Thiel's bedroom. Here are the temporary exhibitions. The old intendent residence, former kitchen with maid quarters, is now used as a café. 

The different parts of the buildings have been added to each other in a way that reflects the Italian Renaissance and Oriental building tradition. The house is linked to the special form of late art nouveau style represented by the so-called Vienna School's architecture, and art pavilions from that time. It is characterized by geometric and cube-shaped forms and clean surfaces with sparse decor. 

In the hilly park there are sculptures of Auguste Rodin, Tobias Sergel and Gustav Vigeland. Ernest Thiel's burial urn is buried in the rock under Rodin's sculpture Skuggan. 

Porträtt av Inga-Mari Thiel
Porträtt av Inga-Mari Thiel

--- 

Ernest Thiel 

Ernest Thiel was born in Norrköping in 1859 and died in Djursholm in 1947. His father, Jacques Thiel, was a technician in the city's textile industry, and vallon and catholic. His mother, Fanny Thiel [born Stiebel], was a German Jewess who moved to Sweden in young years. Ernest Thiel After secondary school and at the age of 15, Ernest Thiel was sent to Hamburg to practice in a bank. In 1877 he returned to Sweden and was employed at Stockholms Enskilda Bank. He advanced quickly and became one of the country's most prominent financiers. 

In 1891 he formed his own company, the Stockholm Credit and Discount Association, where he contributed to several industrial innovations. At the middle of the 1890s he was counted as one of the richest in the country. In

1884, he married Anna Josephson and became brother-in-law with Karl Otto Bonnier. Through Bonnier he met the greatest artists and writers of the day. Ernest Thiel did not feel comfortable at all in this company, but was considered a gloomy and arrogant type. He regarded himself as "... something for my time extremely astounding and dangerous, namely a thinking bank director". 

In 1896 Ernest Thiel fell in love with his wife's companion, Signe Maria Hansen. In 1897 they married and moved into an apartment on Strandvägen in Stockholm. 

The new wife's circle of friends consisted of artists and writers and Thiel was quickly led into this circle. He began reading Friedrich Nietzsche's writings and provided several translations of his work. A deluxe edition of the philosopher "Also Sprach Zarathustra", designed by Henry Van de Velde, was funded by Thiel as well as a future Nietzsche archive in Weimar, Germany. 

In 1896, Thiel bought his first major painting, Bruno Liljefors 'Morning Destination at the Sea'. He continued to expand his collection and soon the apartment on Strandvägen became too small. "I want a home decorated with paintings on all the walls, it should be pleasant, I want to live there" wrote Thiel to the architect he chose for his new home; Ferdinand Boberg. 

During the years 1904-07, Ernest Thiel created a palace-like house on Eols hill at Blockhusudden on Djurgården for his family and for the already large art collection. 

It was his own generation's artists Thiel supported as an art patron and, above all, by the members of the Association of Artists. Almost all of them became his friends, including Eugene Jansson, Carl Larsson and Bruno Liljefors. Even Danish and Norwegian artists joined the Thiel gallery, for example, Edvard Munch. The writers Oscar Levertin, Verner von Heidenstam and Hjalmar Söderberg were also frequent visitors in his house.

After 1910, Thiel lived alone in his gallery until 1924. During the First World War he had lost much of his wealth and, in order to settle his debts, he now offered the Swedish state to acquire the building, art collection and all inventory. The purchase went through and on January 26, 1926, the Thielska Gallery was opened to the public. 

Porträtt av Tage Thiel
Porträtt av Tage Thiel


Disclaimer

All pledge levels help us build the best cafe we can imagine, but for the sake of clarity, no levels imply any ownership in the cafe or the museum. 

Risks and challenges 

Like all Kickstarter campaigns, there is a risk that we will not reach our goal and then all the money will be returned. We work with a time schedule and budget to ensure that everything is taken care of properly. Learn about accountability on Kickstarter Questions about this project? Check out the FAQ  

Risks and challenges

Som alla kickstarter-kampanjer finns risken att vi inte når vårt mål och då lämnas alla pengar tillbaka.
Sedan jobbar vi självklart med en tidsplan och budget för att allt ska skötas på ett riktigt sätt.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge SEK 50 or more About US$ 6

  Nivå Albert Engström

  Vår eviga tacksamhet samt ett personligt diplom som du hämtar i museets café!

  Du bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge SEK 150 or more About US$ 16

  Nivå August Strindberg

  Gratis kaffe för två personer nästa gång du besöker Thielska Galleriet.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge SEK 500 or more About US$ 52

  Nivå Gustav Vigeland

  Gratis kaffe och valfri kaka för två personer nästa gång du besöker Thielska Galleriet.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge SEK 1,000 or more About US$ 103

  Nivå Eugéne Jansson

  Gratis inträde för två eller en bricka.
  + Kaffe och valfri kaka för två nästa gång du besöker Thielska Galleriet.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  3 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge SEK 2,500 or more About US$ 257

  Nivå Gustaf Fjaestad

  Gratis inträde för två eller en bricka.
  + Kaffe och valfri kaka för två nästa gång du besöker Thielska Galleriet.
  + Monikas kokbok.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge SEK 5,000 or more About US$ 513

  Nivå Carl Larsson

  VIP-Inbjudan för två till premiärmingel av det nya caféet i närvaro av Monika Ahlberg och intendent Patrik Steorn.

  + Mässings-Plakett med ditt eller företagsnamn på en tacktavla i serveringsdelen.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  2 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge SEK 10,000 or more About US$ 1,026

  Nivå Anders Zorn

  VIP-Inbjudan för fyra till premiärmingel av det nya caféet i närvaro av Monika Ahlberg och intendent Patrik Steorn.

  + Mässings-Plakett med ditt eller företagsnamn på en tacktavla i serveringsdelen.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge SEK 15,000 or more About US$ 1,539

  Nivå Bruno Liljefors

  VIP-Inbjudan för fyra till premiärmingel av det nya caféet i närvaro av Monika Ahlberg och intendent Patrik Steorn.

  + Mässings-Plakett med ditt eller företagsnamn på en tacktavla i serveringsdelen.

  + Fri entré för upp till 25 personer.

  + Guidad visning av museet.

  Tidpunkt för visningen är flexibelt och bestäms med respektive givare och i samråd med museet.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge SEK 30,000 or more About US$ 3,078

  Nivå Edvard Munch

  VIP-Inbjudan för fyra till premiärmingel av det nya caféet i närvaro av Monika Ahlberg och intendent Patrik Steorn.

  + Mässings-Plakett med ditt eller företagsnamn på en tacktavla i serveringsdelen.

  + Heldagskonferens för 15 pers. inkl kaffe och lunch.

  + Fri entré för hela gruppen.

  + Guidad visning av museet.

  Tidpunkt för konferensen är flexibelt och bestäms med respektive givare och i samråd med museet.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Select this reward

  Pledge SEK 40,000 or more About US$ 4,103

  Nivå Ernest Thiel

  VIP-Inbjudan för fyra till premiärmingel av det nya caféet i närvaro av Monika Ahlberg och intendent Patrik Steorn.

  + Mässings-Plakett med ditt eller företagsnamn på en tacktavla i serveringsdelen.

  + Dags- eller kvällsvisning för upp till 50 pers. inkl mingelmat.

  + Fri entré för hela gruppen.

  + Guidad visning av museet.

  Tidpunkt för visning är flexibelt och bestäms med respektive givare och i samråd med museet.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 11. Select this reward

  Pledge SEK 50,000 or more About US$ 5,129

  Nivå Skräddarsytt

  Om ni önskar att skänka en större summa, skräddarsyr vi gärna ett evenemang exklusivt för er.

  VIP-Inbjudan för ett flertal personer till premiärmingel av det nya caféet i närvaro av Monika Ahlberg och intendent Patrik Steorn.

  + Mässings-Plakett med ditt eller företagsnamn på en tacktavla i serveringsdelen.

  DU bidrar aktivt till att vi kan förbättra vårt café för alla besökare att njuta av.
  Stort Tack!

  Less
  Estimated delivery
  0 backers
  SEK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (60 days)