Share this project

Done

Share this project

Done
BIBELHJERTE - en notesbog med inspiration til bibellæsning. Reager på og interager med Bibelen, -på en umiddelbar og kreativ måde.
BIBELHJERTE - en notesbog med inspiration til bibellæsning. Reager på og interager med Bibelen, -på en umiddelbar og kreativ måde.
154 backers pledged DKK 54,851 to help bring this project to life.
Last updated

About

BIBELHJERTE - en kreativ andagtsbog til bibelfordybelse

DKK 54,851

154

BIBELHJERTE er en ny kreativ andagtsbog. En notesbog med inspiration til bibellæsning og guidede sider, du kan bruge til selv at reagere på og interagere med Guds ord. Det er en andagtsbog, hvor du skaber indholdet sammen med Gud og Hans levende ord.

Bibelhjerte - Historien

Bibelhjerte handler egentlig ikke om noget, vi skal gøre eller burde gøre. Det handler om, at jeg engang havde oplevelsen af, at Bibelen var levende. At ordene og beretningerne talte til mig og ind i mit liv, når jeg læste i den. Og at det var længe siden, jeg havde haft den oplevelse.

Så for snart to år siden satte jeg mig for at prøve at få lyst til at læse i Bibelen igen. Fordi jeg troede på, det ville være godt for mig og min relation til Gud. Fordi jeg vidste, -for det havde jeg ‘lært’, men ikke helt fordi jeg kunne mærke det i mit hjerte, – at Gud var lige så meget med mig nu, som dengang for år tilbage, hvor jeg oplevede Hans ord så levende.

Jeg startede en blog for at holde mig selv op på min beslutning, og gav den navnet Bibelhjerte - med inspiration i salmetitlen ‘Giv mig Gud, en salmetunge’, skrev jeg mit første blogindlæg med titlen ‘Giv mig Gud, et bibelhjerte’.

Jeg prøvede mange forskellige metoder af bibellæsning, men det som gjorde forskellen for mig var, da jeg begyndte at læse i Bibelen løst inspireret af Lectio Divina, - med et kreativt spin. Jeg oplevede, at dybde var at foretække over længde, og jeg fandt en måde at interagere med Guds ord på, som gjorde, at jeg fik tingene ind på en ny, frisk måde. For jeg tillod mig selv at være umiddelbar og kreativ, at respondere ærligt på det jeg læste.

Resultatet blev et bibelhjerte: Et hjerte der er i forventning om, at den levende Gud, har noget Han gerne vil sige til mig, gennem sit levende ord. Jeg håber, det bliver din erfaring også. 

Kærlig Hilsen Pernille Ryttersgaard Rønn 
- grafisk designer med firmaet Grand Stories Design.
Ps. Jeg blev bibellæser - ikke blogger -, men du kan stadig besøge bloggen hér.

Bibelhjerte - Bogen

Nu vil jeg gerne lancere en kreativ andagtsbog med de samme principper, som jeg selv har brugt i over et år. Det er en notesbog, hvor kernen er guidede sider til bibelfordybelse, med masser af ekstra indhold til inspiration og kreativ udfoldelse.

Kernesiderne udgør de fleste sider, og her er der plads til at dykke ned i en kort bibeltekst, og respondere på det du læser. Der er også plads til at skrive en bøn på hver kerneside. Bogen inkluderer en guide til, hvordan du bruger siderne og kommer i gang med at fordybe dig i Bibelen på en umiddelbar og kreativ måde.

Ud over kernesiderne er der ekstra indhold i bogen i form af : 

 • Mini-læseplaner med forskellige temaer. 
 • Lister du kan udfylde (“Bibelvers jeg elsker”, “Tak for dette” & “Bønnesvar”). 
 • ‘Fordybelsessider’ - fine, enkle notessider, du kan bruge til bønner, refleksioner, eller til at tegne/male/dekorere på. 
 • Små introduktions-tekster om bøger i Bibelen, du kan dykke ned i. 
 • Formulerede bønner ud fra forskellige temaer. 
 • Smukt opsatte bibelvers.

Som en bonus til alle der bestiller Bibelhjerte bogen gennem Kickstarter, inkluderer jeg 2 ‘book dart’ bogmærker.

NB: Alle fotos her er af de første prototyper af Bibelhjerte. Der kommer til at ske små ændringer i designet i den endelige bog. Men bare rolig, stilen og indholdet er det samme, og den kommer kun til at blive bedre! ;)

Støtte muligheder / Rewards:

Jeg har desværre ikke budgettet til at sætte Bibelhjerte i produktion uden din hjælp! Det er bl.a. fordi jeg er nødt til at bestille mange bøger på én gang, hvis ikke stykprisen skal være meget høj, -og indbunde bøger med 200 sider i farver er ikke billige. :) Derfor håber jeg, du vil støtte projektet: Enten ved at donere uden at bestille et produkt, eller på en af følgende måder:

 Dét går pengene til:

Pengene samlet ind her kommer til at gå til produktionen af Bibelhjerte bøgerne, samt emballage til dem. Mange af bøgerne vil være blevet solgt allerede hér som forudbestillinger, og da jeg har valgt, at du ikke skal betale fragt oveni, er en del af budgettet her også udgjort at fragt for at kunne opfylde alle ‘rewards’ til jer, der har støttet! Ydermere går en lille del af pengene til små gavekort til de flinke, dygtige folk, jeg har haft til at hjælpe med at skrive tekster til Bibelhjerte. (Desuden tager Kickstarter også en procentdel af pengene for deres service.) 

I udgangspunktet kommer jeg ikke selv til at tjene noget som helst på dette! Jeg gør det, fordi jeg tror på Bibelhjerte, og fordi det har ligget mig på hjerte længe. Mit håb er at samle nok penge ind til at få trykt så mange bøger, at jeg har nogle, jeg kan sælge videre af efterfølgende, og dermed skabe et overskud jeg kan bruge til løn til mig selv, og til at udvikle videre på andre tros-relaterede produkter.

Yderligere mål / Stretch goals:

Hvis jeg samler flere penge ind her, end de 26.000 kr. jeg har sat som mål, vil jeg i første omgang bruge dem til at bestille ekstra bøger, jeg kan sælge af efter denne kampagne er sluttet.

45.000,- kr. - Jeg kan bestille nok bøger til at skabe et reelt overskud og vedlægger en ekstra lille papirgave til alle der har støttet ved at bestille Bibelhjerte notesbogen gennem Kickstarter.

60.000,- kr. - Jeg vil bruge de ekstra penge til at gøre Bibelhjerte endnu mere lækker! Det kunne f.eks. være at tilføje en lomme bag i bogen, tilføje mere indhold, vedlægge flere papirprodukter, der kan bruges ved siden af Bibelhjerte eller lign.

Udfordringer / Risici:

Jeg har stor erfaring med at designe og producere papirprodukter fra de sidste 3 år, hvor jeg har drevet min virksomhed Grand Stories Design. Derfor er jeg fuldt overbevist om, at jeg kan levere et lækkert produkt, som lovet her. Den største risiko ligger i, at produktet kan blive uforudset forsinket fra trykkeriet, og dét ligger ude af mine hænder.

Jeg vil gøre mit allerbedste, for at du modtager din belønning/reward inden jul, så du kan bruge den som julegave til dig selv eller en anden. Det vil jeg gøre ved f.eks. at indgå aftale med trykkeriet i god tid. Men jeg kan ikke love med 100% sikkerhed, at du modtager Bibelhjerte inden jul. (Hvis ikke, forestiller jeg mig, du modtager du bogen senest i Jan 2019.)

Der er også en lille risiko i, at jeg selv pakker og afsender alle produkterne fra mit hjem, hvor jeg har mit designstudie. Hvis denne kampagne derfor skulle gå hen og blive en kæmpe succes, kan der være lidt længere behandlingstid på ordrerne, end jeg har regnet ind her. I det tilfælde, vil jeg behandle dem, i den rækkefølge de er blevet bestilt.

English summary:

BIBELHJERTE (Bible-heart) is a new creative devotional in Danish, -created by entrepreneur Pernille Ryttergaard Rønn, who runs Grand Stories Design. It’s a notebook with guided pages, inspired by Lectio Divina, an ancient method of reading and engaging with the Bible. The book also includes lots of inspiration and room for notes, drawings, prayers etc. Through simple, creative and honest engagement with a small Bible text, it’s my hope that this notebook will help people experience the Bible as the living word of God.

English Text:

Bible Heart - a creative devotional.

Bible Heart - a notebook with inspiration for Bible study. React on and engage with the Bible - in a honest and creative way.

ABOUT:

Bible Heart is a new creative devotional. A notebook with inspiration for Bible study and guided pages, you can use to react on and engage with God’s word. It’s a devotional, where you create the content with God and His living word.

Bible Heart - The Story

Bible Heart is not about something we should do or ought to do. It’s about the fact that once, I experienced the Bible as something living. I experienced that the words and the stories spoke to me, and into my life, when I read it. And it’s about the fact that it had been a long time, since I’d had that experience.

So about 2 years ago I decided to try to find the joy of reading the Bible again. Because I believed it would be good for me and my relationship with God. Because I knew, -because that’s what I’d learned, but not because I truly trusted it in my heart, -that God was as much with me now, as back when I experienced His word so living.

I started a blog and prayed ‘God, give me a Bible heart’.

I tried many different types of Bible study, but what made the difference was when I started reading in the Bible loosely inspired by ‘Lectio Divina’ (-an ancient method of Bible reading) -but I did it with a creative spin. I experienced that depth was much to prefer over length, and I found a way to engage with the word of God, that made me take the words and stories in, in a new and fresh way. Because I allowed myself to be sincere and creative, and to respond honestly to what I read.

The result was a ‘Bible heart’ - a heart filled with the anticipation that God has something He wants to say to me through His living word. I hope that will be your experience too.

Love, Pernille Ryttersgaard Rønn 
 - graphic designer and owner of Grand Stories Design. Ps. I became a Bible reader, not a blogger, but you can still find the blog here.

Bible Heart - The Book

Now I dream of launching a creative devotional, with the same principles that I’ve used myself for over a year. It’s a notebook and the heart of it is guided pages for Bible study, but it’s also filled with lots of extra inspiration and room for getting creative.

The ‘core’ pages make up the most pages in the book, and on these there’s room for diving into a small text from the Bible and to respond to the text in creative ways. There’s also room to write a prayer on each core page. The book includes a guide for how to use it, and how to get started with engaging with the Bible in a sincere and creative way.

Besides the core pages, there is extra content in the book, in the form of: 

 • Small Bible reading plans.
 • Lists that you can fill out (‘Bible verses I love’, ‘Thank you for this’ & ‘Answered prayers’.) 
 • Contemplation pages - simple note pages that you can use for prayers, reflections, or to draw or paint on. 
 • Short introduction texts to different books in the Bible. 
 • Prayers with different themes. 
 • Beautifully illustrated Bible verses.

As a bonus to everyone who orders the Bible Heart notebook through Kickstarter, I am including 2 Book Dart book marks.

Please note: All the images here are of the prototypes of Bible Heart. There will be small changes to the design in the final book. But don’t worry, the style and the content will be the same, and it will only be better! ;)

Rewards:

Unfortunately I don’t have the budget to launch Bible Heart without your help! It’s because I have to order many books at the same time, and hard-bound books with 200 pages in color are not cheap. :) That’s why I hope, you will support the project: Either by donating without a reward, or in one of the follwing ways:

1) Support the project 
Thank you for your support of the project! Use this option if you want to support Bible Heart without ordering a product.

2) Digital download of core page.
As a thank you for supporting, you'll get a digital download of one of the core pages from the notebook. That way, you can print it yourself and get inspired for creative Bible study, without purchasing the whole book.

3) Digital download of core page + reading plan with the theme ‘Rest’
As a thank you for supporting, you'll get a digital download of one of the core pages from the notebook, as well as a 10 day reading plan with the theme ‘Rest’.

4) Digital download - 3 posters (A4)
As a thank you for supporting, you'll get a digital download of 3 posters in A4 size, that you can print and use to decorate your home. The posters are enlarged versions of the illustrated Bible verses from the notebook.

5) Support - Christmas package
This package is for you, if you want to support the project, but are not interested in Bible Heart itself. This is a package of 7 Grand Stories Design products, that will get you ready for Christmas: 1 large To Do notepad, 3 packs of gift tags, one sheet of ‘Loves Christmas’ stickers, 1 pencil 'Husk Hygge' and one Dream Notes notebook.
This includes shipping in Denmark.

6) Bible Heart notebook - EARLY BIRD
The Bible Heart notebook + 2 Book Darts book marks
- at a special early bird price for the 10 first supporters!
This includes shipping in Denmark.

I will do my best to get the book to you by Christmas, but if the printer doesn't meet their deadline, there’s nothing I can do. Then you’ll receive it as fast a possible after Christmas.

7) Bible Heart notebook
The Bible Heart notebook + 2 Book Darts book marks
- at a special price that only runs through this Kickstarter campaign.
This includes shipping in Denmark.

I will do my best to get the book to you by Christmas, but if the printer doesn't meet their deadline, there’s nothing I can do. Then you’ll receive it as fast a possible after Christmas.

7) Deluxe Bible Heart package
The Bible Heart notebook + Deluxe ‘Get started’ package
- you get the book at a special price that only runs through this Kickstarter campaign + a special Bible Heart pencil. Furthermore you’ll get a sheet of stickers, a set of 9 Scripture Cards and a ‘Write Jesus on my Heart’-notepad, -all from my Faith Collection with Grand Stories Design.
This includes shipping in Denmark.

I will do my best to get the package to you by Christmas, but if the printer doesn't meet their deadline, there’s nothing I can do. Then you’ll receive it as fast a possible after Christmas.

8) 2 Bible Heart notebooks
2 Bible Heart notebooks + 2 x 2 Book Darts book marks
- at a special price that only runs through this Kickstarter campaign. (In this package you only pay one shipping, that’s why it’s cheaper than ordering two books separately.)
This includes shipping in Denmark.

I will do my best to get the books to you by Christmas, but if the printer doesn't meet their deadline, there’s nothing I can do. Then you’ll receive it as fast a possible after Christmas.

9) Bible Heart notebook + Faith Collection
The Bible Heart notebook + Faith Collection
- you get the book at a special price that only runs through this Kickstarter campaign + the entire Faith Collection from Grand Stories Design. It includes: An A4 Weekly planner notepad, 3 pencils, 3 badges, 2 small notepads, a sticker sheet and a set of 9 Scripture cards with the theme ‘Hope’.
This includes shipping in Denmark.

I will do my best to get the book to you by Christmas, but if the printer doesn't meet their deadline, there’s nothing I can do. Then you’ll receive it as fast a possible after Christmas.

A little about the budget:

The money collected through this campaign will go toward the production of Bible Heart notebooks, and packaging for them. Many of the books will already be sold through this campaign, and since I’ve decided to include shipping in the rewards, a part of the budget here is made up of shipping costs. Furthermore a small part of the budget will be used for little gifts for the sweet, talented people who’ve helped me by writing texts for Bible Heart. (Also Kickstarter takes a percentage of the money for their service.)

At the starting point, I will not personally make any money from this campaign! I am doing it, because I believe in Bible Heart, and because it’s something I’ve been wanting to launch for a long time. My hope is to collect enough money, that I can print so many books, that I have some to sell of after this campaign ends. By doing that, I can pay myself and use some of the funds to create other faith-based products.

Stretch goals: 

If I collect more money than the 26.000 kr goal, I will firstly use them to order a few extra books that I can continue to sell of after the campaign ends.

45.000,- kr. - I can order enough books to make small profit, and I will include an extra paper gift for everyone who’s ordered the Bible Heart notebook through Kickstarter.

60.000,- kr. - I will use the extra money to make the Bible Heart notebook even nicer! It’s could be by adding a pocket in the back of the book, add more content, add more paper products to your order or things like these.

Risks and challenges

Udfordringer / Risici:

Jeg har stor erfaring med at designe og producere papirprodukter fra de sidste 3 år, hvor jeg har drevet min virksomhed Grand Stories Design. Derfor er jeg fuldt overbevist om, at jeg kan levere et lækkert produkt, som lovet her. Den største risiko ligger i, at produktet kan blive uforudset forsinket fra trykkeriet, og dét ligger ude af mine hænder.

Jeg vil gøre mit allerbedste, for at du modtager din belønning/reward inden jul, så du kan bruge den som julegave til dig selv eller en anden. Det vil jeg gøre ved f.eks. at indgå aftale med trykkeriet i god tid. Men jeg kan ikke love med 100% sikkerhed, at du modtager Bibelhjerte inden jul. (Hvis ikke, forestiller jeg mig, du modtager du bogen senest i Jan 2019.)

Der er også en lille risiko i, at jeg selv pakker og afsender alle produkterne fra mit hjem, hvor jeg har mit designstudie. Hvis denne kampagne derfor skulle gå hen og blive en kæmpe stor succes, kan der være lidt længere behandlingstid på ordrerne, end jeg har regnet ind her. I det tilfælde, vil jeg behandle dem, i den rækkefølge de er blevet bestilt.

//

I have lots of experience in product design & production, from the 3+ years that I’ve been running Grand Stories Design. So I am fully convinced, that I can deliver a nice product as described here. The biggest challenge might be, that the products can be delayed from the printer, and then I won’t be able to deliver them by Christmas. In that case, I will inform you, and do my utmost to deliver them as fast as possible.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge DKK 5 or more About $1

  Støt Bibelhjerte projektet

  TAK fordi du vil støtte Bibelhjerte projektet.
  Du kan bruge denne mulighed, hvis du gerne vil støtte uden at bestille et produkt.

  Ethvert tilskud er SÅ værdsat! Stort eller småt. Så kommer jeg tættere på mit mål om at inspirere andre til bibellæsning og fordybelse i Guds ord.

  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge DKK 25 or more About $4

  PDF med Bibelhjerte-side

  Som tak for din støtte, får du en digital PDF med kernesiden fra Bibelhjerte bogen. Så kan du printe den selv, og blive inspireret til kreativ bibelfordybelse, uden at købe hele bogen.

  Includes:
  • Digital PDF med Bibelhjerte kerneside
  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge DKK 50 or more About $8

  PDF med Bibelhjerte-side + Læseplan

  Som tak for din støtte, får du en digital PDF med kernesiden fra Bibelhjerte bogen, samt en digital PDF med en mini læseplan med temaet ‘Hvile’, -med inspiration til 10 dages bibelfordybelse. Så kan du printe dem selv, og blive inspireret til kreativ bibelfordybelse, uden at købe hele bogen.

  Includes:
  • Digital PDF med Bibelhjerte kerneside
  • Digital PDF Læseplan med tema 'Hvile'
  Less
  Estimated delivery
  5 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge DKK 75 or more About $12

  Digital download - 3 plakater

  Som tak for din støtte, får du en digital PDF med 3 forskellige Bibelhjerte plakater i A4 størrelse, som du kan printe ud og hænge op derhjemme. Plakaterne er en forstørret udgave af de illustrerede bibelvers, der indgår i Bibelhjerte-bogen. De centrerer alle om, hvad Bibelen siger om Guds ord.

  Includes:
  • Digital PDF med 3 stk. Bibelhjerte plakater (A4)
  Less
  Estimated delivery
  1 backer
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge DKK 145 or more About $22

  Støt - Julepakke

  Denne pakke er til dig, der gerne vil støtte projektet, men som ikke er interesseret i selve Bibelhjerte produktet. Dette er en pakke med 7 Grand Stories Design produkter, som gør dig klar til jul: 1 stor To Do blok, 3 pakker med Til- og Frakort, 1 ark kalender-klistermærker ’Til dig der elsker Jul’, 1 Blyant 'Husk Hygge' og 1 Dream Notes notesbog.

  Bemærk: Prisen er inkls. forsendelse i DK! (Til pakkeshop.)

  Includes:
  • Stor TO DO notesblok
  • Til- og Frakort pakke (4 stk.)
  • Klistermærker - 'Til dig der elsker Jul'
  • Blyant - Husk Hygge
  • Dream Notes notesbog
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  Limited 5 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge DKK 310 or more About $46

  Bibelhjerte Notesbog

  Bibelhjerte notesbog + 2 Book Darts bogmærker.
  - til en særlig intro pris som kun kører gennem Kickstarter kampagnen.

  Prisen er inkls. forsendelse i DK! (Til pakkeshop.)

  Jeg vil gøre mit allerbedste for at du modtager bogen inden jul 2018, -men hvis trykkeriet ikke overholder deres deadline, kan jeg intet gøre. Så modtager du den hurtigst muligt derefter.

  Includes:
  • Bibelhjerte notesbog
  • 2 Book Darts bogmærker
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  67 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge DKK 395 or more About $59

  Deluxe Bibelhjerte Startpakke

  Bibelhjerte notesbog + Deluxe Startpakke
  - du får bogen til intro-pris, samt en særlig Bibelhjerte blyant. Desuden får du et ark klistermærker ’Til dig der tror på Gud’, et sæt med 9 bibelkort og en ‘Skriv dig Jesus på mit hjerte’-notesblok, alle fra min Faith Collection med Grand Stories Design.

  Prisen er inkls. forsendelse i DK! (Til pakkeshop.)

  Jeg vil gøre mit allerbedste for at du modtager pakken inden jul 2018, -men hvis trykkeriet ikke overholder deres deadline, kan jeg intet gøre. Så modtager du den hurtigst muligt derefter.

  Includes:
  • Bibelhjerte notesbog
  • 2 Book Darts bogmærker
  • Bibelhjerte Blyant
  • Klistermærker 'Til dig der tror på Gud'
  • Bibelkort - Tema 'Håb' (9 stk.)
  • Lille Notesblok - 'Skriv dig Jesus..'
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  Limited 26 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge DKK 590 or more About $88

  2 x Bibelhjerte Notesbog

  2 stk. Bibelhjerte notesbøger + 2 x 2 Book Darts bogmærker.
  - til en særlig intro pris som kun kører gennem Kickstarter kampagnen.
  (I denne pakke er der to bøger, men du betaler kun én porto, derfor er det billigere end at bestille to enkeltbøger.)

  Prisen er inkls. forsendelse i DK! (Til pakkeshop.)

  Jeg vil gøre mit allerbedste for at du modtager pakken inden jul 2018, -men hvis trykkeriet ikke overholder deres deadline, kan jeg intet gøre. Så modtager du den hurtigst muligt derefter.

  Includes:
  • Bibelhjerte notesbog
  • 2 Book Darts bogmærker
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  Limited 27 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge DKK 600 or more About $89

  Bibelhjerte + Faith Collection

  Bibelhjerte notesbog + Faith Collection
  - I denne pakke får bogen til intro-pris, og derudover hele min Faith Collection fra Grand Stories Design. Den består af: En A4 ugeplanner notesblok, 3 blyanter, 3 badges, 2 små notesblokke, et klistermærkeark samt 9 Bibelkort med temaet ‘Håb’.

  Prisen er inkls. forsendelse i DK! (Til pakkeshop.)

  Jeg vil gøre mit allerbedste for at du modtager pakken inden jul 2018, -men hvis trykkeriet ikke overholder deres deadline, kan jeg intet gøre. Så modtager du den i Jan 2019.

  Includes:
  • Bibelhjerte notesbog
  • 2 Book Darts bogmærker
  • Faith Collection pakke (værdi: 359,- dkk)
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  Limited 4 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 10. Reward no longer available

  Pledge DKK 285 or more About $43

  Bibelhjerte Notesbog - EARLY BIRD

  Bibelhjerte notesbog + 2 Book Darts bogmærker.
  - til en helt særlig 'Early Bird' pris for de 10 første der bestiller Bibelhjerte.

  Prisen er inkls. forsendelse i DK! (Til pakkeshop.)

  Jeg vil gøre mit allerbedste for at du modtager bogen inden jul 2018, -men hvis trykkeriet ikke overholder deres deadline, kan jeg intet gøre. Så modtager du den hurtigst muligt derefter.

  Includes:
  • Bibelhjerte notesbog
  • 2 Book Darts bogmærker
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Only Denmark
  Reward no longer available 10 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (25 days)