Project image
)}
DKK 41,959
pledged of DKK 250,000pledged of DKK 250,000 goal
230
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Fri, February 1 2019 7:03 AM UTC +00:00

Civitist — En app du kan forbedre din by med

Magasinet KBH udvikler en ambitiøs smartphone-app som du kan bruge til at få indflydelse på byen omkring dig.

Civitist — En app du kan forbedre din by med

Magasinet KBH udvikler en ambitiøs smartphone-app som du kan bruge til at få indflydelse på byen omkring dig.

DKK 41,959
pledged of DKK 250,000pledged of DKK 250,000 goal
230
backers
Funding Unsuccessful
The project's funding goal was not reached on Fri, February 1 2019 7:03 AM UTC +00:00

About

Byens beboere skal have mere indflydelse på byens rammer

Fra sommeren 2019 vil vi give dig en helt ny måde at påvirke udviklingen af din by på. Vi er et godt stykke inde i det 21. århundrede, og det er på tide, at vi lader teknologi hjælpe os med at forstå og realisere beboernes behov og ønsker for deres by.  

Men vi kan kun gøre dette med din støtte. 

(In English below, scroll down to British flag)

Civitist er en smartphone app til både iOS (iPhone) og Android. En slags avanceret TrustPilot for bydesign. Med Civitist kan du på en let og sjov måde give din mening og dine ønsker til kende om ethvert sted, eller enhver bygning, i din by. 

Formålet? At forbedre den fysiske verden omkring os. 

Når vi i dag bygger bygninger og laver nye byrum, så sker det uden ret meget kendskab til, hvad mennesker i byen rent faktisk gerne vil have. Det er ikke mindst derfor, at vi jævnligt ser voldsomme reaktioner, når nye områder eller byggerier står færdige. 

Med Civitist kan du, og alle øvrige bybeboere, på forhånd fortælle kommune, udviklere og arkitekter hvad du kan lide og hvad du ikke kan lide. Hvad du vil have og hvad du ikke vil have i din by.

Al denne information sender vi 100% anonymt til et bagvedliggende AI-system (kunstig intelligens). Her parrer vi data fra app'en på kryds og tværs. Resultatet er dyb indsigt i hvad der er god by og god arkitektur i beboernes øjne — og en kortlægning af hvad mennesker i byen ønsker for helt specifikke lokaliteter.

Både du som bruger og kommune, arkitekter og udviklere vil have adgang til de nye indsigter. Og på basis af disse kan din by fremover i meget højere grad udvikles baseret på beboernes ønsker og præferencer.

Vælg et område eller en bygning og fortæl hvad du synes.
Vælg et område eller en bygning og fortæl hvad du synes.
App'en giver dig også fakta om byens rum og bygninger - og fortæller dig hvad andre mener.
App'en giver dig også fakta om byens rum og bygninger - og fortæller dig hvad andre mener.

Vil dét virkelig virke?

Der er to grunde til, at dette vil have en reel effekt på kvaliteten af din by:

1.
Alle der arbejder me
d at udvikle din by i dag har i sidste ende en interesse i at lave noget, som mennesker bliver glade for. Det gælder også private udviklere, der ved at tilfredsstille specifikke præferencer kan skabe økonomisk værdi.

Disse udviklere mangler tit blot ordentlig indsigt i, hvad mennesker i byen rent faktisk gerne vil have. 

2.
Uhensigtsmæssig og upopulær
 udvikling af din by kan i dag ske i relativ diskretion. Kommuner taler tit om inddragelse af beboerne i byens udvikling, men det bliver ofte ved strategier og hensigtserklæringer. Der sker reelt ikke så meget.

Med Civitist bliver det i praksis umuligt at undgå borgerinddragelse. Med en offentligt tilgængelig kortlægning af ønsker og præferencer bliver det meget sværere for både offentlige og private instanser at handle i strid med beboernes ønsker.  

Holdninger kan f.eks. deles som simple 'positiv' eller 'negativ' tilkendegivelser.
Holdninger kan f.eks. deles som simple 'positiv' eller 'negativ' tilkendegivelser.
... Men du vil også kunne at indtaste flere detaljer om det valgte byrum eller den valgte bygning (kvalitativ data).
... Men du vil også kunne at indtaste flere detaljer om det valgte byrum eller den valgte bygning (kvalitativ data).

Hvem er vi?

I mere end 13 år har Magasinet KBH tæt fulgt udviklingen af København og har præsenteret visioner for, og meninger om, fremtidens by.

Civitist er det næste, store, skridt. Et revolutionerende værktøj til at indhente detaljeret information om hvad der er godt og hvad der skidt. Hvad mennesker vil have og hvad de ikke vil have.

Civitist udvikles og drives af de samme mennesker der udgiver Magasinet KBH. 

Hvad med økonomien?

Vi kan ikke bygge hele dette system for 250.000 kroner. Der skal bruges både designere og adskillige udviklere til både iOS, Android og en web-baseret platform. Men med 250.000 kroner kan vi gå i gang og som minimum levere en version 1 af app'en til iPhone i sommeren 2019. 

En Android-version vil følge hurtigst muligt herefter. Tempoet afhænger alene af, hvor mange midler vi kan rejse.

Ligeså vigtigt vil en succesfuld kickstarter-kampagne betyde, at vi vil have rigtig god mulighed for at rejse flere midler fra forskellige puljer. 

Og kan vi rejse mere end 250.000 her på Kickstarter vil det være fantastisk. Jo flere der støtter projektet, og jo større beløb vi kan rejse, jo bedre bliver vores mulighed for rejse yderligere midler - af to grunde: 

1.
De fleste puljer fungerer
på en procentvis basis: Jo mere der allerede er rejst, jo mere kan puljerne støtte med. 

2.
Hvis tusinder af byboere støtter projektet økonomisk, vil vi have demonstreret stærk offentlig opbakning. Dette vil i sig selv give os en rigtig god sag i vores arbejde med at rejse flere midler – f.eks. fra EU-puljer.

Og fremtiden? 

I fremtiden vil vi udvikle mere avancerede versioner af systemet. Vi vil:  

 • Skabe mulighed for samfinansiering, så en gruppe mennesker i et nabolag selv kan kickstarte forbedringer i deres område. 
 • Gøre det muligt nemt at følge udviklingen af områder, du interesserer dig særligt for. Dit eget nabolag, for eksempel. 
 • I højere grad digitalisere 'høringer', så det bliver nemmere at give sin mening til kende om nye planer — og at lære af disse mange meninger .
 • Gøre det muligt at køre vejledende afstemninger.
 • Med en social media-lignende funktion, skabe mulighed for debat om byen og for dannelse af interessegrupper.

... og meget mere vi ikke har tænkt på endnu, men som vi vil lære efterhånden som systemet bliver brugt. 

Civitist vil være din værktøjskasse, når du ikke bare skal sætte hyldeknægte op på væggen, men vil forbedre hele byen omkring dig.

Bemærk: Hvis du støtter, så trækkes beløbet kun fra din konto, hvis vi når de 250.000 kr. og kan realisere projektet. Det er alt-eller-intet.

 project video thumbnail
Replay with sound
Play with
sound
Data fra app'en bliver i sidste ende til helt nye indsigter i, hvad der er god by, og hvad mennesker i byen rent faktisk vil have.
Data fra app'en bliver i sidste ende til helt nye indsigter i, hvad der er god by, og hvad mennesker i byen rent faktisk vil have.
Platformen viser også præcis hvad byens beboere ønsker for, og hvad de mener om, specifikke lokaliteter i byen.
Platformen viser også præcis hvad byens beboere ønsker for, og hvad de mener om, specifikke lokaliteter i byen.
Afhængigt af støttebeløbet sender vi et (eller flere) Civitist kaffekrus som tak. Fineste, glaserede kvalitet.
Afhængigt af støttebeløbet sender vi et (eller flere) Civitist kaffekrus som tak. Fineste, glaserede kvalitet.
Forskellige støttebeløb udløser digital fryns
Forskellige støttebeløb udløser digital fryns

-----

IN ENGLISH

City dwellers need power to influence the design of their city

From summer 2019 we want to give you a brand new way of influencing the shaping of your city. We are now well into the 21st century, and it is time to let technology help translate the needs and wants of city dwellers into better cities. 

But we are only able to do this with your support. 

Civitist is a smartphone app for both iOS (iPhone) and Android. A kind of advanced TrustPilot for urban design. With Civitist you can, in an easy and engaging way, state your opinion and desires for any place, or any building, in your city.

The purpose? To improve the physical world around us.

When professionals design new buildings and create urban spaces today, they do so with limited knowledge of what people in the city actually want. This is one reason we regularly see public outcry when a new area or a new building in the city is completed.

With Civitist, you and all other urbanites will be able to tell city administrations, urban developers and architects what you like and what you don't like. You will be able to state what you want and what you don't want in your city.

All this information we send 100% anonymously to our underlying learning system where we pair all the data in a variety of ways. The result is deep insights into what constitutes a 'good city' and 'good architecture' in the eyes of the inhabitants — and mapping what people in the city want for very specific areas.

Both you as a user and the city administration, urban developers and architects will have access to these new insights. On the basis of these we can, to a much higher degree than today, work together to develop our cities based on actual desires and preferences. 

Will this really work?

There are two reasons this will have a real impact on the quality of your city:

1.
At the end of the day, everybody who works with developing your city has an interest in creating something that will please people. That includes private developers who can profit from satisfying specified preferences.

2.
Today, undesirable and unpopular development of your city can happen in relative discretion. City administrations often talk of engaging people in the development of the city, but very often the talk does not manifest itself in reality.

With Civitist it will become practically impossible to avoid involving the city's inhabitants. Both public and private bodies will find it difficult to act in ways that are misaligned with the desires and preferences of inhabitants if these are both mapped in detail and publicly accessible.

Who are we?

For more than 13 years we have published 'Magasinet KBH' in Copenhagen. The magazine, now purely digital, covers the design and development of the city of Copenhagen is an accessible format. With more than 40,000 followers on Facebook alone — that's more than follow the Copenhagen section of Denmark's largest newspaper — we are witnessing an overwhelming public interest in the shaping of one's city. 

Civitist is the next big step forward. A revolutionary tool to retrieve detailed information about what is good and what is bad. About what people want and what they don't want.

How about finances?

We can't build this entire system for 250,000 DKK. We need both designers and several developers for iOS, Android and the web-based learning platform.

What we can do with 250,000 DKK is get the work started and, as a minimum, deliver a version 1 of the app for iOS in the summer of 2019. A version for Android will follow as soon as possible. The time frame depends solely on how much finance we can raise.

Just as importantly, a successful Kickstarter campaign will mean very good prospects for raising further finance from various pools. And if we can we raise more than 250,000 DKK here on Kickstarter, it would mean more potential for finance from other sources.

Many funds work on a proportional principle: The more that has already been raised, the more they can contribute with. And the more we can raise, the better a system we can build.

On top of this, if thousands of city dwellers have supported the project financially, we will have demonstrated strong public support for this tool. This in itself will create a very strong case to present to pools and foundations earmarked for public improvements.

And the future?

In the future we want to develop increasingly advanced versions of this system. We want to:

 • Make it possible to easily co-fund, so a group of people can come together to kickstart improvements in their local area.
 • Make it easy to follow developments in specific areas; your neighbourhood for example. 
 • Digitise public hearings so it will become much easier to voice one's opinion on new projects — and to learn from all these opinions. 
 • Make it possible to run targeted polls on matters of interest to specific groups of people in the city.
 • With a social media-like component, encourage debate around changes in the city and make it possible for groups to form around specific interests or areas.

... and a lot more we haven't thought of yet, but will learn about as the system is used.

Civitist wants to be your toolbox when you are not just putting up shelving brackets at home but wish to improve the entire city around you.  

-----

Aerial video footage: Copenhagen Media Center

Photography: Tredje Natur, Emilie Koefoed, Rikke Hjortshøj, Kengo Kuma, Primus Arkitekter et al. 

Risks and challenges

Vi er overbeviste om, at vi med en succesfuld kampagne kan levere en version 1 af systemet til iOS inden udgangen af august 2019.

Forsinkelser er usandsynlige, men skulle det ske, vil de blive kommunikeret her på siden.

Det er essentielt at app'en er tilgængelig for både iOS og Android. Af økonomiske hensyn er vi dog nødt til indledningsvist at koncentrere os om ét af disse styresystemer.

Vi har valgt iOS/iPhone, da iOS i Danmark er installeret på mere end 60% af alle mobile enheder.

Android vil følge hurtigst muligt. Kan vi rejse mere end 500.000 kroner i denne Kickstarter-kampagne, bør vi kunne levere en Android-version kort efter iOS-versionen, anslået oktober 2019.

-----

IN ENGLISH

We are convinced that we, with a successful campaign on Kickstarter, can deliver a version 1 of our system for iOS before the end of August 2019.

Delays are improbable, but should they occur, they will be communicated on this page.

It is essential that the app is available for both iOS and Android. For financial reasons we have chosen to initially focus on just one of these: iOS / iPhone.

Android will follow as soon as possible. Can we raise more than 500,000 DKK during this Kickstarter campaign, we expect to be able to deliver an Android version shortly after the iOS version, estimated October 2019.

Learn about accountability on Kickstarter
Questions about this project? Check out the FAQ

Support

 1. Select this reward

  Pledge DKK 49 or more About US$ 8

  Et stort tak

  Vi sender dig et meget stort tak og sender dig løbende opdateringer om, hvordan det går med udviklingen af app'en.

  Less
  Estimated delivery
  49 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 2. Select this reward

  Pledge DKK 99 or more About US$ 15

  Tidlig bruger

  Du inviteres til at downloade og teste app'en mindst en måned inden den frigives.

  Vi sender dig et meget stort tak og løbende opdateringer.

  Includes:
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  91 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 3. Select this reward

  Pledge DKK 297 or more About US$ 45

  Murerske + tidlig bruger

  Din profil på Civitist udstyres for altid med en murerske som viser andre, at du var med til at skabe systemet.

  Du inviteres til at downloade og teste app'en mindst en måned inden den frigives.

  Du skrives på takke-listen på civitist.com.

  Vi sender dig et meget stort tak og løbende opdateringer.

  Includes:
  • Digital murerske
  • Navn på takke-listen
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  51 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 4. Select this reward

  Pledge DKK 549 or more About US$ 82

  DeLuxe kaffekrus + 2 murerskeer

  Du modtager det special-designede 'Civitist'-kaffekrus i allerbedste kvalitet. Se billede i projektbeskrivelsen.

  Din profil på Civitist udstyres for altid med to murerskeer som viser andre, at du var med til at skabe systemet.

  Du inviteres til at downloade og teste app'en mindst en måned inden den frigives.

  Vi sender dig et meget stort tak og løbende opdateringer.

  Includes:
  • DeLuxe kaffekrus
  • Digital murerske
  • Navn på takke-listen
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  10 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 5. Select this reward

  Pledge DKK 1,000 or more About US$ 149

  DeLuxe krus + 3 murerskeer

  Du modtager det special-designede 'Civitist'-kaffekrus i allerbedste kvalitet. Se billede i projektbeskrivelsen.

  Din profil på Civitist udstyres for altid med tre murerskeer som viser andre, at du med en donation på 1.000 kr. eller mere spillede en hovedrolle i systemets tilblivelse.

  Du inviteres til at downloade og teste app'en mindst en måned inden den frigives.

  Vi sender dig et meget stort tak og løbende opdateringer.

  Includes:
  • DeLuxe kaffekrus
  • Digital murerske
  • Navn på takke-listen
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  1 backer
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 6. Select this reward

  Pledge DKK 2,500 or more About US$ 371

  DeLuxe krus + sjakbajds-hjelmen

  Din profil på Civitist udstyres for altid med sjakbajds-hjelmen som viser andre, at du med en donation på 2.500 kr. eller mere spillede en hovedrolle i systemets tilblivelse. Vi planlægger anden fremtidig 'fryns' til sjakbajdser.

  Du skrives for evig og altid på vores mæcen-liste på civitist.com.

  Du modtager 2 special-designede 'Civitist'-kaffekrus i allerbedste kvalitet. Se billede i projektbeskrivelsen.

  Du inviteres til at downloade og teste app'en mindst en måned inden den frigives.

  Vi sender dig et meget stort tak og løbende opdateringer.

  Includes:
  • DeLuxe kaffekrus
  • Sjakbajds-hjelmen
  • Navn på mæcen-listen
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  2 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 7. Select this reward

  Pledge DKK 5,000 or more About US$ 742

  Borgmesteren

  Din profil på Civitist udstyres med en borgmesterkæde, som for altid viser, at du med en donation på 5.000 kr. eller mere var af afgørende betydning for, at verden nu har et intelligent system til bydesign. Vi planlægger anden fremtidig 'fryns' til borgmester-medlemmer.

  Du skrives for evig og altid på vores mæcen-liste på civitist.com.

  Du modtager 4 special-designede 'Civitist'-kaffekrus i allerbedste kvalitet. Se billede i projektbeskrivelsen.

  Du inviteres til at downloade og teste app'en inden den frigives.

  Vi sender dig et meget stort tak og løbende opdateringer.

  Includes:
  • DeLuxe kaffekrus
  • Digital borgmesterkæde
  • Navn på mæcen-listen
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 8. Select this reward

  Pledge DKK 10,000 or more About US$ 1,484

  Overborgmester med professionel adgang

  Din profil på Civitist udstyres med overborgmesterkæde, som for altid viser, at du med en donation på 10.000 kr. eller mere var af central betydning for, at verden nu har et intelligent system til bydesign.

  I fem år efter lancering vil du have adgang til alle professionelle AI-funktioner på Civitist.

  Du skrives for evig og altid på vores mæcen-liste på civitist.com.

  Du modtager 4 special-designede 'Civitist'-kaffekrus i allerbedste kvalitet. Se billede i projektbeskrivelsen.

  Du inviteres til at downloade og teste app'en inden den frigives.

  Vi sender dig et meget stort tak og løbende opdateringer.

  Includes:
  • 5 års adgang til alle professionelle funktioner
  • Overborgmesterkæden
  • DeLuxe kaffekrus
  • Digital borgmesterkæde
  • Navn på mæcen-listen
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.
 9. Select this reward

  Pledge DKK 50,000 or more About US$ 7,416

  Bykongen

  Med 50.000 eller mere viser du, at du vil gå meget langt for at sikre verden et system til intelligent bydesign. Din profil på Civitist udstyres for altid med bykonge-kronen.

  For altid vil du have adgang til de professionelle AI-funktioner på Civitist.

  Includes:
  • Livsvarig adgang til professionelle funktioner
  • Bykonge-kronen
  • DeLuxe kaffekrus
  • Navn på mæcen-listen
  • Tidlig download af app
  Less
  Estimated delivery
  Ships to Anywhere in the world
  0 backers
  DKK

  By pledging you agree to Kickstarter's Terms of Use, Privacy Policy, and Cookie Policy.

  Kickstarter is not a store.

  It's a way to bring creative projects to life.

  Learn more about accountability.

Funding period

- (30 days)